Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 30 listopada 2005 r.
II SA/Gd 784/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Zdzisław Kostka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 30 listopada 2005 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. M. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 18 sierpnia 2005 r., Nr (...) w przedmiocie obowiązku wykonania określonych czynności w celu doprowadzenia robót budowlanych do stanu zgodnego z prawem postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżący A. M. wniósł do Sądu skargę na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego i w związku z tym został wezwany do uiszczenia wpisu od skargi w kwocie 500 zł w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania z pouczeniem, że nieuiszczenie go w terminie spowoduje odrzucenie skargi. Wezwanie doręczono skarżącemu w dniu 10 października 2005 r. i mimo upływu terminu wpisu nie uiścił.

Wobec tego Sąd zgodnie z art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) skargę odrzucił.