Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2894594

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 29 marca 2011 r.
II SA/Gd 78/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jolanta Górska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w Gdańsku w dniu 29 marca 2011 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Z. D. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 19 października 2010 r. nr (...) w przedmiocie zasiłku celowego oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.