Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 4 października 2005 r.
II SA/Gd 778/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Mariola Jaroszewska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 4 października 2005 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 14 lipca 2005 r. nr (...) w przedmiocie warunków zabudowy terenu postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Zaskarżoną decyzją z dnia o opisanym wyżej numerze Samorządowe Kolegium Odwoławcze utrzymało w mocy decyzję Burmistrza Miasta z dnia 27 maja 2005 r. nr (...) ustalającą warunki zabudowy inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku gospodarczego zlokalizowanego na działkach nr (...), (...), (..) w C.

Przedmiotowa decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego doręczona została skarżącemu A. W. w dniu 27 lipca 2005 r. (dowód: zwrotne potwierdzenie odbioru w aktach administracyjnych II instancji).

Skarga na decyzję organu odwoławczego wniesiona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku za pośrednictwem SKO w Słupsku została nadana w urzędzie pocztowym w dniu 27 sierpnia 2005 r. (dowód: koperta nadania k. 4 akt).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje.

Zgodnie z art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie. Stosownie do art. 54 § 1 powołanej ustawy skargę do sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi.

W rozpoznawanej sprawie termin trzydziestodniowy upłynął dla skarżącego w dniu 26 sierpnia 2005 r., zatem wniesienie skargi z jednodniowym opóźnieniem w dniu 27 sierpnia 2005 r. uchybiło ustawowemu terminowi określonemu w powołanym wyżej przepisie art. 53 § 1 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

W myśl art. 58 § 1 pkt 2 oraz § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Sąd odrzuca skargę wniesioną po upływie terminu do jej wniesienia. Odrzucenie skargi postanowieniem może nastąpić na posiedzeniu niejawnym.

Mając powyższe na względzie Wojewódzki Sąd Administracyjny na podstawie art. 58 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzekł jak w sentencji.