Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 14 listopada 2005 r.
II SA/Gd 776/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Jan Jędrkowiak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 14 listopada 2005 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi W. E. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) sierpnia 2005 r. w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie skierowania do domu pomocy społecznej postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżąca wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku.

Zarządzeniem Przewodniczącego z dnia (...) września 2005 r. skarżąca wezwana została do usunięcia braków formalnych skargi przez wskazanie zaskarżonej decyzji organu II instancji (podanie numeru i daty jej wydania), w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi. Wezwanie odebrane zostało w dniu 5 października 2005 r. (dowód: zwrotne potwierdzenia odbioru k. 7).

W tej sytuacji na mocy art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270), który stanowi, że sąd odrzuci skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie jej braków formalnych Sąd orzekł, jak w sentencji postanowienia.