Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 3 kwietnia 2006 r.
II SA/Gd 773/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jolanta Górska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 3 kwietnia 2006 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. S. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 25 lipca 2005 r., nr (...) w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy postanawia

1.

umorzyć postępowanie,

2.

zwrócić skarżącemu J. S. ze Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku kwotę 50 zł (pięćdziesiąt złotych).

Uzasadnienie faktyczne

J. S. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargę na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 25 lipca 2005 r. w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy.

W piśmie złożonym dnia 14 marca 2006 r. skarżący cofnął skargę i wniósł o umorzenie postępowania w sprawie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) cofnięcie skargi wiąże sąd. Jednakże cofnięcie skargi jest niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.

Art. 161 § 1 pkt 1 tejże ustawy stanowi natomiast, że sąd umarza postępowanie, jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę.

Uznając, iż cofnięcie skargi w przedmiotowej sprawie jest skuteczne oraz dopuszczalne, Sąd umorzył postępowanie na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Zgodnie z art. 232 § 1 pkt 2 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi sąd z urzędu zwraca stronie połowę wpisu od pisma cofniętego przed rozpoczęciem posiedzenia, na które sprawa została skierowana, z tym, że posiedzenie mediacyjne nie wyłącza zwrotu.

Skarżący uiścił w niniejszej sprawie tytułem wpisu sądowego kwotę 100 zł, zwrotowi podlega zatem kwota 50 zł.

O zwrocie połowy uiszczonego w sprawie wpisu sądowego Wojewódzki Administracyjny orzekł na podstawie art. 232 § 1 pkt 2 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.