Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 3 lutego 2006 r.
II SA/Gd 761/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Krzysztof Ziółkowski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 3 lutego 2006 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. S. na pismo Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 6 czerwca 2002 r., Nr ((...)) w przedmiocie oceny stanu technicznego obiektu budowlanego postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

M. S. w piśmie z dnia 19 sierpnia 2005 r. zaskarżył pismo Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 6 czerwca 2002 r., nr ((...)), polecające Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego podjęcie działań w zakresie posiadanych kompetencji, a w szczególności dokonanie kontroli przedmiotowej budowy pod kątem jej zgodności z obowiązującymi przepisami. Z treści skargi wynika, że skarżący nie godzi się co do zasady z działaniami podjętymi w związku z zakwestionowaniem przez organy nadzoru budowlanego prawidłowości użytych materiałów budowlanych (żelbetonu) do rozbudowy i nadbudowy istniejącego obiektu budowlanego znajdującego się w R. przy ul. S.

W odpowiedzi na skargę Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego wniósł o jej oddalenie wyjaśniając, że organ pierwszej instancji wszczął postępowanie w sprawie zgodności z prawem rozbudowy i nadbudowy budynku mieszkalnego w R. przy ul. S. i postanowieniem z dnia 1 lipca 2002 r. wstrzymał prowadzenie robót budowlanych. Z treści wskazanego postanowienia wynikało, że zakwestionowano parametry wytrzymałościowe betonu użytego do wykonania stropu nad I piętrem. Następnie Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego decyzją z dnia 19 lipca 2002 r., nr ((...)), w trybie art. 51 ust. 1 pkt 1 Prawa budowlanego nakazał M. S. rozbiórkę stropu. Organ uznał zarzuty skarżącego za niezasadne.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), do rozpoznawania spraw sądowoadministracyjnych powołane są sądy administracyjne. Sprawa sądowoadministracyjna rozumiana jako kontrola przez sąd administracyjny działalności administracji publicznej jest przedmiotem postępowania przed sądem administracyjnym. Postanowienia art. 3 wskazanej ustawy wyznaczają zakres przedmiotowy postępowania sądowoadministracyjnego, który ma kluczowe znaczenie dla ustalenia przesłanek dopuszczalności drogi tego postępowania.

Kontrola działalności administracji publicznej przez sądy administracyjne obejmuje orzekanie w sprawach skarg na:

1)

decyzje administracyjne,

2)

postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, na które służy zażalenie albo kończące postępowanie, a także na postanowienia rozstrzygające sprawę co do istoty,

3)

postanowienia wydane w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, na które służy zażalenie,

4)

inne niż określone w pkt 1-3 akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa,

5)

akty prawa miejscowego organów jednostek samorządu terytorialnego i terenowych organów administracji rządowej,

6)

akty organów jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, inne niż określone w pkt 5, podejmowane w sprawach z zakresu administracji publicznej,

7)

akty nadzoru nad działalnością organów jednostek samorządu terytorialnego,

8)

bezczynność organów w przypadkach określonych w pkt 1-4 (art. 3 § 2 ustawy).

Z powyższego wynika, że zaskarżone przez M. S. pismo skierowane do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego stanowiło w istocie polecenie wszczęcia postępowania kontrolnego w kierunku zbadania zgodności z obowiązującymi przepisami budowy przy ul. S. w R. Nie należy zatem do katalogu aktów administracyjnych lub czynności (bezczynności), które podlegają kontroli sądowoadministracyjnej.

Mając powyższe na uwadze, przedmiotową skargę należało uznać za niedopuszczalną i na podstawie art. 58 § 1 pkt 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzec o jej odrzuceniu.