Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 10 maja 2006 r.
II SA/Gd 76/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Tamara Dziełakowska.

Sędziowie: NSA Andrzej Przybielski, WSA Mariola Jaroszewska (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 10 maja 2006 r. na rozprawie sprawy ze skargi M. P. i B. P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 28 października 2004 r. Nr (...) w przedmiocie jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości postanawia: umorzyć postępowanie.

Uzasadnienie faktyczne

M. i B. P. wnieśli skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na opisaną wyżej decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego utrzymującą w mocy decyzję Wójta Gminy z dnia 20 września 2004 r., ustalającą jednorazową opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości nr (...) w związku ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości K., gmina C.

Pismem z dnia 7 kwietnia 2006 r. wniesionym przed rozprawą i uzupełnionym pismem z dnia 28 kwietnia 2006 r. skarżący cofnęli skargę, w związku z zawarciem ugody z Gminą C. oraz zapłatą dochodzonego roszczenia (vide: pisma w aktach sprawy).

Wojewódzki Sąd Administracyjny zaważył co następuje.

Zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, ze zm.) skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi wiąże sąd. Jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.

Z kolei przepis art. 161 § 1 pkt 1 oraz § 2 przewiduje, że sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę.

W ocenie Sądu cofnięcie skargi było skuteczne, albowiem nie zachodzą w rozpoznawanej sprawie okoliczności objęte dyspozycją cytowanego art. 60 ustawy -Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Mając na względzie powyższe, Wojewódzki Sąd Administracyjny na podstawie, art. 161 powołanej wyżej ustawy orzekł jak w sentencji.