Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 12 grudnia 2005 r.
II SA/Gd 750/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Wanda Antończyk.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 12 grudnia 2005 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi R. J. na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia 31 marca 2005 r., nr (...) w przedmiocie świadczenia pieniężnego z tytułu pracy przymusowej postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżąca R. J. wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia 31 marca 2004 r., nr (...) w przedmiocie odmowy przyznania skarżącej świadczenia pieniężnego z tytułu pracy przymusowej.

Stosownie do treści art. 52 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi / Dz. U. Nr 153, poz. 1279 ze zm.) skargę można wnieść po wyczerpaniu środków zaskarżenia, jeżeli służyły one skarżącemu w postępowaniu przed organem właściwym w sprawie, chyba że skargę wnosi prokurator lub Rzecznik Praw Obywatelskich. Zgodnie z § 2 wyżej wymienionego artykułu przez wyczerpanie środków zaskarżenia należy rozumieć sytuację, w której stronie nie przysługuje żaden środek zaskarżenia, taki jak zażalenie, odwołanie lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, przewidziany w ustawie.

Stosownie natomiast do art. 127 § 3 k.p.a. od decyzji wydanej w pierwszej instancji przez ministra lub samorządowe kolegium odwoławcze nie służy odwołanie, jednakże strona niezadowolona z decyzji może zwrócić się do tego organu z wnioskiem o ponownie rozpatrzenie sprawy; do wniosku tego stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące odwołań od decyzji.

W okolicznościach niniejszej sprawy skarżąca nie wyczerpała środków zaskarżenia, o których mowa w cytowanym wyżej przepisie art. 52 § 1 ustawy o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, mimo prawidłowego jej pouczenia zawartego w decyzji z dnia 31 marca 2005 r. W decyzji tej bowiem, w jej uzasadnieniu, organ wskazał, że nie przysługuje od niej odwołanie w toku instancji, lecz strona może w ciągu 14 dni od dnia doręczenia decyzji złożyć do organu wydającego tę decyzję o ponowne rozpatrzenie sprawy. Skarżąca z pominięciem trybu postępowania opisanego w uzasadnieniu decyzji wystąpiła ze skargą do Sądu.

W tym stanie rzeczy wniesienie skargi z pominięciem przedstawionego trybu postępowania narusza powołany przepis art. 52 § 1 w związku z art. 52 § 2 ustawy o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Biorąc powyższe pod uwagę działając na mocy art. 58 § 1 pkt 6 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Sąd odrzucił skargę jako niedopuszczalną.

Nadto działając na mocy art. 222cyt. ustawy Sąd nie żądał opłaty od skargi uznając z przyczyn wyżej przedstawionych, że skarga podlega odrzuceniu.