Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 949435

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 3 października 2011 r.
II SA/Gd 749/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Janina Guść.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 3 października 2011 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi L. N. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 20 lipca 2011 r. sygn. akt (...) w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Zgodnie z art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 poz. 1270 ze zm.) skargę na decyzję administracyjną wnosi się w terminie 30 dni od daty doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie.

Ze zwrotnego poświadczenia odbioru decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 20 lipca 2011 r. sygn. akt 3777/10, znajdującego się w aktach administracyjnych sprawy wynika, że decyzja, zawierające prawidłowe pouczenie o sposobie i terminie wniesienia skargi, została doręczona skarżącej w dniu 2 sierpnia 2011 r.

Termin do wniesienia skargi upłynął w dniu 1 września 2010 r.

Skarżąca L. N. nadała w urzędzie pocztowym skargę w dniu 2 września 2011 r. (dowód: koperta z datą stempla pocztowego k. 3).

Termin do wniesienia skargi nie został zatem przez skarżącą zachowany.

Złożenie skargi po upływie terminu do jej wniesienia, uzasadnia jej odrzucenie na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.