Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 28 września 2005 r.
II SA/Gd 748/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Krzysztof Ziółkowski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 28 września 2005 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. B. i J. S. na uchwałę Rady Miasta z dnia 22 czerwca 2005 r., nr (...) w przedmiocie wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego dotyczącego uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

W uchwale z dnia 26 stycznia 2005 r. nr (...) Rada Miasta Gminy uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy M. K. w G. wraz z drogą dojazdową i ciągiem infrastruktury technicznej. W oparciu o treść art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, A. B. i J. S. - właściciele działki nr (...), znajdującej się na terenie objętym planem, wezwali powyższy organ gminy do usunięcia naruszenia ich interesu prawnego. Uchwalonemu planowi wzywający zarzucili:

-

naruszenie zasady swobody dysponowania przysługującym prawem własności nieruchomości, przez narzucenie w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego konieczności zakupu, bądź odsprzedaży części nieruchomości,

-

brak poszanowania konstytucyjnej ochrony praw nabytych w wydanych uprzednio decyzjach o warunkach zabudowy, z których wynika, że działka nr (...) przeznaczona jest na cele budownictwa mieszkaniowego,

-

naruszenie konstytucyjnej zasady równości obywateli względem prawa przez stworzenie odmiennych wymogów co do powierzchni minimalnej sąsiadujących ze sobą działek,

-

nie uwzględnienie w swoich założeniach podziałów działek, sporządzonych stosownie do postanowień poprzedniego planu zagospodarowania przestrzennego,

-

bezpodstawne ustalenie stawki procentowej w odniesieniu do obszaru, na którym znajduje się działka wzywających na poziomie 30%,

-

zmuszanie do korzystanie z nie istniejących dróg wewnętrznych, wykluczając możliwość korzystanie z drogi publicznej.

W odpowiedzi na powyższe wezwanie uchwałą nr (...) z dnia 22 czerwca 2005 r. Rada Miasta postanowiła nie uwzględnić wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego sformułowanego przez A. B. i J. S.

W tej sytuacji, na powyższą uchwałę skargę złożyli A. B. i J. S., podnosząc zarzuty sformułowane uprzednio w treści pisma skierowanego do Rady Miasta i zawierającego wezwanie do usunięcia naruszenia interesu prawnego, wnosząc o uchylenie zaskarżonej uchwały.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) przewiduje możliwość zaskarżenia do sądu administracyjnego uchwał podjętych przez organy gminy z zakresu administracji publicznej. Art. 101 ust. 1 tej ustawy określa, że skargę na uchwałę organu gminy może wnieść każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą. Zgodnie z powołanym przepisem art. 101 ust. 1 ustawy, zaskarżyć uchwałę organów gminy można dopiero po bezskutecznym wezwaniu do usunięcia naruszenia. Określenie "bezskuteczne wezwanie" oznaczać może zarówno brak jakiejkolwiek reakcji ze strony organu gminy, jak i wyrażoną wyraźnie odmowę usunięcia naruszenia, która musi nastąpić w formie uchwały. W niniejszym stanie faktycznym organ gminy ustosunkował się do treści wezwania skarżących, podejmując cytowaną wyżej uchwałę z dnia 22 czerwca 2005 r., na mocy której nie uwzględnił wezwania skarżących do usunięcia naruszenia ich interesu prawnego.

Wskazać w tym miejscu należy, że uchwała ta, podjęta w następstwie wezwania do usunięcia naruszenia, ma charakter procesowy, a nie reguluje spraw z zakresu administracji publicznej, podlegających zaskarżeniu na podstawie art. 101 ust. 1 ustawy. Uchwała ta warunkuje dopuszczalność skargi na uchwałę podjętą przez organ gminy, w tym wypadku na uchwałę Rady Miasta z dnia 26 stycznia 2005 r., nr (...) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy M. K. w G. wraz z drogą dojazdową i ciągiem infrastruktury technicznej.

Skarżący A. B. i J. S. nie zaskarżyli uchwały, którą plan uchwalono lecz uchwałę nr (...) Rady Miasta z dnia 22 czerwca 2005 r., podjętą przez organ gminy po wezwaniu do usunięcia naruszenia interesu prawnego, wyrażającą wolę organu odmowy usunięcia tego naruszenia.

Mając powyższe na uwadze, skargę na powyższą uchwałę należało uznać za niedopuszczalną i na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) orzec o jej odrzuceniu.