Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 14 grudnia 2009 r.
II SA/Gd 743/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Elżbieta Kowalik-Grzanka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 14 grudnia 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi W. K. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 6 lipca 2005 r. nr (...) w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego postanawia: odrzucić zażalenie na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 3 września 2007 r.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 3 września 2007 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku odrzucił zażalenie na postanowienie z dnia 23 stycznia 2007 r. odmawiające przywrócenia terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku.

Z kolei postanowieniem z dnia 7 kwietnia 2008 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku odmówił skarżącemu przywrócenia terminu do złożenia zażalenia na postanowienie z dnia 3 września 2007 r.

W następstwie zaskarżenia postanowienia z dnia 7 kwietnia 2008 r. Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 26 listopada 2009 r. oddalił zażalenie skarżącego.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 197 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) do postępowania toczącego się na skutek zażalenia stosuje się odpowiednio przepisy o skardze kasacyjnej.

W świetle art. 178 ww. ustawy wojewódzki sąd administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym zażalenie wniesione po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalne, jak również zażalenie, którego braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie.

W przedmiotowej sprawie bezsporną jest okoliczność, iż skarżący zażalenie na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 3 września 2007 r. wniósł po upływie 7 dniowego terminu.

Z kolei kwestia przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia na ww. postanowienie została ostatecznie rozstrzygnięta przez Naczelny Sąd Administracyjny, który wskazanym wyżej postanowieniem oddalił zażalenie skarżącego.

Wobec powyższego, na mocy powołanych przepisów, Sąd zobligowany był orzec jak w sentencji postanowienia.