Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 3 lutego 2009 r.
II SA/Gd 743/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Elżbieta Kowalik-Grzanka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 3 lutego 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi W. K. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 6 lipca 2005 r. nr (...) w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego postanawia: odrzucić zażalenie z dnia 22 września 2008 r.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 22 września 2008 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku wpłynęło zażalenie skarżącego na postanowienie z dnia 1 września 2008 r. dotyczące odrzucenia zażalenia na postanowienie z dnia 7 kwietnia 2008 r.

Zarządzeniem z dnia 19 grudnia 2008 r. wezwano wnoszącego zażalenie do uiszczenia wpisu sądowego od tego zażalenia w wysokości 100 zł.

Nadto zarządzeniem z tej samej daty wezwano skarżącego do usunięcia braków formalnych zażalenia poprzez złożenie 1 egzemplarza odpisu zażalenia poświadczonego za zgodność z oryginałem.

W obydwu zarządzeniach zakreślono termin 7 dni na ich wykonanie oraz rygor odrzucenia zażalenia.

Przedmiotowe zarządzenia zostały skarżącemu doręczone w trybie doręczenia zastępczego, o którym mowa w art. 73 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.).

W świetle adnotacji znajdującej się na kopercie doręczenie ww. zarządzeń nastąpiło w dniu 16 stycznia 2009 r., tj. w ostatnim dniu kolejnego awizowania przesyłki.

Zarządzenia nie zostały przez skarżącego wykonane.

W myśl art. 47 § 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi do pisma strony należy dołączyć jego odpisy i odpisy załączników dla doręczenia ich stronom. Zgodnie zaś z art. 194 § 3 ww. ustawy zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma w postępowaniu sądowym oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie zażalenia.

Co bezsporne, do wniesionego przez skarżącego zażalenia nie dołączono jego odpisu. Brak formalny pisma procesowego stwierdzony na wstępnym etapie jego badania nie został z kolei uzupełniony w wyznaczonym terminie. Stosownie do treści art. 197 § 2 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi do postępowania toczącego się na skutek zażalenia stosuje się odpowiednio przepisy o skardze kasacyjnej. Zgodnie zaś z art. 178 ww. aktu normatywnego wojewódzki sąd administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym skargę kasacyjną wniesioną po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również skargę kasacyjną, której braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie.

Nadto, zgodnie z art. 220 § 3 ww. ustawy zażalenie, od którego nie został uiszczony należny wpis podlegają odrzuceniu przez sąd.

Wobec powyższego na mocy powołanych przepisów Sąd zobligowany był orzec jak w sentencji postanowienia, tj. zażalenie skarżącego odrzucić.