Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 17 października 2005 r.
II SA/Gd 738/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Stanisław Nowakowski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 17 października 2005 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi E. i J. M. na decyzję Wojewody z dnia 12 lipca 2005 r. nr (...) w przedmiocie odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 13 września 2005 r. Sąd wezwał pełnomocnika skarżących między innymi do złożenia pełnomocnictwa procesowego, w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi.

Wezwanie to doręczono w siedzibie Kancelarii pełnomocnika skarżących w dniu 19 września 2005 r. (por. z.p.o. w aktach sprawy)

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) Sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi.

Zgodnie z art. 46 § 3 p.p.s.a. do pisma należy dołączyć pełnomocnictwo, jeżeli pismo wnosi pełnomocnik, który przedtem nie złożył pełnomocnictwa.

Pełnomocnik skarżących - adwokat nie uzupełnił braków formalnych skargi, ponieważ nie przedłożył, mimo wezwania sądu, stosownego pełnomocnictwa.

Z tych tez przyczyn Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku, na wskazanej wyżej podstawie prawnej orzekł, jak w sentencji postanowienia.