Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 27 grudnia 2005 r.
II SA/Gd 718/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Barbara Skrzycka-Pilch.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 27 grudnia 2005 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Gminy na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 27 czerwca 2005 r., nr (...) w przedmiocie zawieszenia z urzędu postępowania w sprawie nabycia prawa własności nieruchomości postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Samorządowe Kolegium Odwoławcze opisanym wyżej postanowieniem uchyliło w całości własne postanowienie z dnia 16 maja 2005 r. oraz poprzedzające je postanowienie Burmistrza Miasta z dnia 15 kwietnia 2005 r. nr (...) zawieszające z urzędu postępowanie w sprawie nabycia prawa własności nieruchomości położonej w B. przy ul. (...) przez J. i Z. S.

Skargę na powyższe postanowienie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wniosła Gmina, reprezentowana przez Burmistrza Gminy.

W odpowiedzi na skargę Samorządowe Kolegium Odwoławcze wniosło o jej odrzucenie, wskazując, że w przedmiotowej sprawie Burmistrz Gminy jako organ właściwy do jej rozpoznania w I instancji nie ma uprawnień strony, w związku z czym nie przysługuje mu prawo do wniesienia skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga jest niedopuszczalna.

Wszczęcie postępowania sądowoadministracyjnego oparte jest na zasadzie skargowości. Postępowanie to może być wszczęte jedynie na żądanie pochodzące od legitymowanego podmiotu.

Zgodnie z brzmieniem art. 50 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270), uprawnionym do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organizacja społeczna w zakresie jej statutowej działalności, w sprawach dotyczących interesów pranych innych osób, jeżeli brała udział w postępowaniu administracyjnym, a także inny podmiot, któremu ustawy szczególne przyznają prawo do wniesienia skargi.

W niniejszej sprawie, pomimo określenia w części wstępnej skargi, iż wnosi ją Gmina reprezentowana przez Burmistrz, Sąd uznał, że skargę na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w istocie wniósł organ administracyjny, jakim jest Burmistrz Gminy, który wydał postanowienie w pierwszej instancji.

W orzecznictwie jednolicie przyjmuje się, że organ jednostki samorządu terytorialnego właściwy do orzekania w I instancji w indywidualnej sprawie w formie decyzji administracyjnej nie ma legitymacji do wniesienia skargi w sprawie, w której wydał rozstrzygnięcie. Okoliczność ta wyłącza możliwość dochodzenia przez tę jednostkę jej interesu prawnego zarówno w trybie postępowania administracyjnego, jak i sądowoadministracyjnego. W takiej sytuacji jednostka samorządu terytorialnego nie ma w takim postępowaniu legitymacji procesowej strony, nie jest również podmiotem uprawnionym do zaskarżania decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, choćby przedmiot sprawy dotyczył jej interesu prawnego (por. uchwała 7 sędziów NSA z dnia 10 maja 2003 r. sygn. akt OPS 1/03, ONSA 2003/4/115; postanowienie NSA z dnia 3 kwietnia 2002 r. sygn. akt II SA/Gd 563/02, Lex nr 76118; postanowienie NSA z dnia 19 października 2000 r. sygn. akt II SA/Gd 2159/00, Lex nr 46440; postanowienie NSA z dnia 24 stycznia 1997 r. sygn. akt IV SA 802/95, ONSA 1997/4/179).

Z tych też przyczyn Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku, na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w sentencji postanowienia.