Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 10 października 2005 r.
II SA/Gd 713/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Jan Jędrkowiak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 10 października 2005 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi W. Ł. na działalność Samorządowego Kolegium Odwoławczego w przedmiocie opłaty z tytułu użytkowania wieczystego postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Skarżący W. Ł. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargę na działalność Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

W uzasadnieniu skarżący zakwestionował sposób rozpatrzenia jego sprawy przez organ odwoławczy.

W odpowiedzi na skargę organ odwoławczy wniósł o jej odrzucenie.

W uzasadnieniu wskazano, że niniejsza sprawa nie podlega załatwieniu w drodze decyzji administracyjnej, lecz w szczególnym trybie określonym przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami. Organ podkreśla, iż wniesienie przez stronę sprzeciwu jest równoznaczne z przekazaniem sprawy do sądu powszechnego właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku zważył, co następuje:

Na wstępie wyjaśnić należy, że postępowanie przed sądami administracyjnymi regulowane jest przepisami ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270).

Stosownie do art. 3 § 1 wskazanej ustawy sądy administracyjne sprawują kontrolę działalności administracji publicznej, zaś kontrola tej działalności, zgodnie z § 2 tego przepisu, obejmuje orzekanie w sprawach skarg na:

1)

decyzje administracyjne;

2)

postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, na które służy zażalenie albo kończące postępowanie, a także na postanowienia rozstrzygające sprawę co do istoty;

3)

postanowienia wydane w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, na które służy zażalenie;

4)

inne niż określone w pkt 1-3 akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa;

5)

akty prawa miejscowego organów jednostek samorządu terytorialnego i terenowych organów administracji rządowej;

6)

akty organów jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, inne niż określone w pkt 5, podejmowane w sprawach z zakresu administracji publicznej;

7)

akty nadzoru nad działalnością organów jednostek samorządu terytorialnego;

8)

bezczynność organów w przypadkach określonych w pkt 1-4.

Wskazana przez skarżącego kwestia, w której domaga się rozstrzygnięcia, nie należy do katalogu spraw wymienionych w cytowanym przepisie.

Zgodnie bowiem z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 261 poz. 2603) od orzeczenia kolegium właściwy organ lub użytkownik wieczysty mogą wnieść sprzeciw w terminie 14 dni od doręczenia orzeczenia. Wniesienie sprzeciwu jest równoznaczne z żądaniem przekazania sprawy do sądu powszechnego właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości.

W rozpatrywanej sprawie skarżący wniósł zażalenie na działalność Samorządowego Kolegium Odwoławczego podkreślając swoje niezadowolenie z rozstrzygnięcia organu II instancji, co jest równoznaczne z wniesieniem sprzeciwu i powoduje, że Wojewódzki Sąd Administracyjny nie jest właściwy do rozpoznania niniejszej sprawy.

Z tych też względów Wojewódzki Sąd Administracyjny na podstawie art. 58 § 1 pkt 1 powołanej wyżej ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - skargę odrzucił.