Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1553034

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 1 grudnia 2014 r.
II SA/Gd 700/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Mariola Jaroszewska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 1 grudnia 2014 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi F. T. i K. T. na uchwałę Rady Gminy z dnia 27 sierpnia 2014 r., Nr (...) w przedmiocie wezwania do usunięcia naruszenia prawa postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

F. T. i K. T. wnieśli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargę na uchwałę Nr (...) Rady Gminy z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie nieuwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa skarżących do nabycia na własność w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej oznaczonej nr (...) położonej w obrębie B. w trybie art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami na poprawę warunków zagospodarowania działki siedliskowej o nr (...) i nr (...), w związku z zaniechaniem tej sprzedaży na rzecz skarżących.

Ze skargi wynika, że pismem z dnia 30 czerwca 2014 r. skarżący wezwali Radę Gminę i Wójta Gminy do usunięcia naruszenia prawa wynikającego z zaniechania sprzedaży wskazanej działki na ich rzecz.

W odpowiedzi na wezwanie Rada Gminy podjęła w dniu 27 sierpnia 2014 r. uchwałę Nr (...), w której nie uwzględniła wezwania do usunięcia naruszenia prawa spowodowanego zaniechaniem sprzedaży na rzecz skarżących nieruchomości nr (...).

Skarżący zarzucili naruszenie przepisów ustawy o samorządzie gminnym, brak uzasadnienia kwestionowanej uchwały oraz podjęcie jej z przekroczeniem ustawowego terminu określonego w art. 35 § 1 i 2 k.p.a. W skardze przestawili uwarunkowania towarzyszące gminie przy podejmowaniu decyzji o niesprzedawaniu działki nr (...) na rzecz skarżących. Według skarżących Wójt Gminy zamierza przekształcić działkę nr (...) obecnie rolną na działkę budowlaną i dokonać jej podziału celem sprzedaży w trybie przetargowym.

W odpowiedzi na skargę Wójt Gminy wniósł o jej odrzucenie. Uzasadniając stanowisko o niezasadności skargi Wójt podkreślił, że kwestionowana uchwała pozostaje poza zakresem kontroli sądu administracyjnego wyznaczonym przez przepis art. 3 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Sprawa uchwały w przedmiocie sprzedaży nieruchomości nie należy do spraw z zakresu administracji publicznej, albowiem odnosi się do obrotu nieruchomościami stanowiącymi zasób nieruchomości gminnych. Tym samym uchwała nieuwzględniająca wezwania do usunięcia prawa w zakresie zaniechania sprzedaży nieruchomości nie podlega kognicji sądu administracyjnego. Uchwała ta nie mogła doprowadzić na naruszenia interesów prawnych skarżących. Nadto, według organu działka nr (...) nie spełnia warunków do tego, ażeby sprzedać ją w trybie bezprzetargowym wskazanym przez skarżących. Działka ta może być bowiem zagospodarowania jako odrębna nieruchomość.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku zważył co następuje:

Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269 z późn. zm.), sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej oraz rozstrzyganie sporów kompetencyjnych i o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego, samorządowymi kolegiami odwoławczymi i między tymi organami, a organami administracji rządowej. Wspomniana kontrola sprawowana jest pod względem legalności.

Poddanie wykonywania administracji publicznej kontroli sądu administracyjnego nie oznacza, jednak, że cała działalność administracji publicznej została taką kontrolą objęta. Ograniczenie jej zakresu wynika z treści art. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), który enumeratywnie wylicza formy działania administracji publicznej podlegające kontroli sądów administracyjnych.

W myśl art. 3 § 2 tej ustawy kontrola działalności administracji publicznej przez sądy administracyjne obejmuje orzekanie w sprawach skarg na:

1)

decyzje administracyjne;

2)

postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, na które służy zażalenie albo kończące postępowanie, a także na postanowienia rozstrzygające sprawę co do istoty;

3)

postanowienia wydane w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, na które służy zażalenie;

4)

inne niż określone w pkt 1-3 akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa;

4a) pisemne interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane w indywidualnych sprawach;

5)

akty prawa miejscowego organów jednostek samorządu terytorialnego i terenowych organów administracji rządowej;

6)

akty organów jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, inne niż określone w pkt 5, podejmowane w sprawach z zakresu administracji publicznej;

7)

akty nadzoru nad działalnością organów jednostek samorządu terytorialnego;

8)

bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania w przypadkach określonych w pkt 1-4a.

Sądy administracyjne orzekają także w sprawach, w których przepisy ustaw szczególnych przewidują sądową kontrolę i stosują środki określone w tych przepisach (§ 3 art. 3). Jedną z ustaw szczególnych, o których mowa w art. 3 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi jest ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), zwana dalej u.s.g. Stosownie do art. 101 ust. 1 u.s.g. każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą lub zarządzeniem podjętymi przez organ gminy w sprawie z zakresu administracji publicznej, może - po bezskutecznym wezwaniu do usunięcia naruszenia - zaskarżyć uchwałę do sądu administracyjnego.

Istotnym warunkiem dopuszczalności zaskarżenia uchwały organu gminy, a jednocześnie warunkiem uznania, że sąd administracyjny będzie właściwy do jej merytorycznego rozpoznania jest, aby ta uchwała wydana została w sprawie z zakresu administracji publicznej. W doktrynie i orzecznictwie przyjmuje się, że uchwała, o jakiej mowa w art. 101 u.s.g., dotyczy sprawy z zakresu administracji publicznej, wówczas gdy rozstrzyga m.in. o jakimś elemencie sytuacji materialnoprawnej adresatów, inaczej bowiem nie dochodzi do naruszenia interesów prawnych i uprawnień. Dla zakwalifikowania określonego aktu do zakresu objętego art. 101 u.s.g. konieczny jest element regulacyjny, zobowiązujący, zakazujący czy dozwalający, aby możliwe było oddziaływanie na interes prawny skarżącego (por. postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 28 października 2014 r., sygn. akt IV SA/Po 1174/14, dostępne na stronie https://orzeczenia.nsa.gov.pl oraz powołane tam publikacje).

Takich cech nie posiada uchwała, której jedyną treścią jest udzielenie odpowiedzi podmiotowi wzywającemu do usunięcia naruszania prawa. Taka uchwała jest bowiem czynnością procesową, podobnie jak wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, stanowiące substrat zaskarżenia. Odpowiedź na wezwanie w żaden sposób nie reguluje materialnoprawnej sytuacji adresata. Wpływa wyłącznie na sferę jego uprawnień procesowych, ma bowiem kluczowe znaczenie dla zachowania terminu do wniesienia skargi do sądu administracyjnego. Kwestia, czy organ podejmie uchwałę w odpowiedzi na wezwanie, czy tego zaniecha, nie ma istotnego znaczenia dla dopuszczalności skargi na pierwotną uchwałę naruszającą, w ocenie skarżącego, jego interes prawny lub uprawnienie. Taki charakter uchwały rady gminy o nieuwzględnieniu wezwania do usunięcia zarzucanego naruszenia sprawia, że skarga do sądu administracyjnego na tę uchwałę nie przysługuje.

W orzecznictwie sądów administracyjnych wskazuje się, że skargę wnosi się na uchwałę rady gminy, a nie na odpowiedź na wezwanie do usunięcia naruszenia lub bezczynność rady gminy w zakresie udzielenia odpowiedzi na wezwanie (por. postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 29 października 2009 r., sygn. akt II OSK 1592/08, LEX nr 511473). Objęcie skargą odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa powoduje odrzucenie tego pisma procesowego (zob. też postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 lipca 2012 r., sygn. akt II GSK 1051/12, LEX nr 1225698).

Mając powyższe na uwadze Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku na podstawie art. 58 § 1 pkt 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.