Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 16 lutego 2006 r.
II SA/Gd 699/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Jan Jędrkowiak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 16 lutego 2006 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K. P. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 22 czerwca 2005 r., nr (...) w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia zażalenia postanawia: odrzucić skargę K. P.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżąca została wezwana do uiszczenia wpisu od skargi w kwocie 100 zł, w terminie 7 dni z pouczeniem, że nieuiszczenie go w terminie spowoduje odrzucenie skargi. Wezwanie zostało odebrane w dniu 3 stycznia 2006 r. Wpis sądowy nie został uiszczony.

Zgodnie z art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd.

Z tych też przyczyn Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku orzekł, jak w sentencji postanowienia.