Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 15 grudnia 2005 r.
II SA/Gd 697/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Jan Jędrkowiak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 15 grudnia 2005 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi E. K. na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób represjonowanych z dnia 25 października 2004 r., nr (...) w przedmiocie uprawnień do świadczenia pieniężnego z tytułu pracy przymusowej postanawia odrzucić skargę o wznowienie postępowania.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 17 stycznia 2005 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku oddalił skargę E. K. na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób represjonowanych z dnia 25 października 2004 r., nr (...) w przedmiocie uprawnień do świadczenia pieniężnego z tytułu pracy przymusowej.

W dniu 22 sierpnia 2005 r. skarżący złożył skargę o wznowienie postępowania zakończonego wskazanym wyżej wyrokiem. W uzasadnieniu podniósł, iż otrzymał po wyroku zaświadczenie z Archiwum Państwowego w B., z którego wynika, że deportacja do pracy przymusowej w O. dokonana została przez Obóz w J. Wskazał również, iż z zaświadczenia tego wynika, że został on deportowany z 45,5 ha gospodarstwa z D. przez co stracił dach nad głową oraz źródło utrzymania. W ocenie skarżącego decyzja Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów jest bezprawna i nietrafna.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku zważył, co następuję:

Instytucja wznowienia postępowania uregulowana jest w Dziale VII ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 poz. 1270 ze zm.). Zgodnie z treścią art. 270 powołanej ustawy można żądać wznowienia postępowania, które zostało zakończone prawomocnym orzeczeniem w przypadkach przewidzianych w ustawie.

I tak, można żądać wznowienia postępowania z powodu nieważności postępowania, jeżeli w składzie sądu uczestniczyła osoba nieuprawniona albo jeżeli orzekał sędzia wyłączony z mocy ustawy, a strona przed uprawomocnieniem się orzeczenia nie mogła domagać się wyłączenia albo jeżeli strona nie miała zdolności sądowej lub procesowej albo nie była należycie reprezentowana lub jeżeli wskutek naruszenia przepisów prawa była pozbawiona możności działania; nie można jednak żądać wznowienia, jeżeli przed uprawomocnieniem się orzeczenia niemożność działania ustała lub brak reprezentacji był podniesiony w drodze zarzutu albo strona potwierdziła dokonane czynności procesowe (art. 271 ustawy).

Zgodnie z art. 272 § 1 powołanej ustawy można żądać wznowienia postępowania również w przypadku, gdy Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności aktu normatywnego z Konstytucją, umową międzynarodową lub z ustawą, na podstawie którego zostało wydane orzeczenie.

Nadto, można żądać wznowienia postępowania na tej podstawie, że orzeczenie zostało oparte na dokumencie podrobionym lub przerobionym albo na skazującym wyroku karnym, następnie uchylonym albo, że orzeczenie zostało uzyskane za pomocą przestępstwa (art. 273 § 1 ustawy), w razie późniejszego wykrycia takich okoliczności faktycznych lub środków dowodowych, które mogłyby mieć wpływ na wynik sprawy, a z których strona nie mogła skorzystać w poprzednim postępowaniu (art. 273 § 2 ustawy) lub w razie późniejszego wykrycia prawomocnego orzeczenia dotyczącego tej samej sprawy (art. 273 § 3 powołanej ustawy).

Odmienna od dokonanej przez Sąd ocena materiału dowodowego oraz polemika ze stanowiskiem Sądu i rozstrzygnięciem zawartym w wyroku nie mogą być uznane za podstawę wznowienia postępowania.

Zgodnie z art. 280 § 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Sąd bada na posiedzeniu niejawnym, czy skarga została wniesiona w terminie i czy opiera się na ustawowej podstawie wznowienia. W razie stwierdzenia braku jednej z tych przesłanek Sąd wniosek odrzuca.

E. K. nie powołał się w skardze na żadną z podstaw wznowienia postępowania określonych w art. 271, art. 272 § 1, art. 273 wskazanej ustawy, lecz ograniczył się wyłącznie do polemiki z oceną Sądu zawartą w uzasadnieniu wyroku oraz poprzestał na wskazaniu okoliczności faktycznych niezwiązanych z przedmiotem sprawy i nie mających wpływu na jej wynik.

Mając na uwadze wyżej wskazane względy, Wojewódzki Sąd Administracyjny na podstawie art. 280 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzekł, jak w sentencji postanowienia.