Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 19 września 2005 r.
II SA/Gd 686/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Janina Guść.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 19 września 2005 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi E. P. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 3 czerwca 2005 r. Nr (...) w przedmiocie nakazu rozbiórki obiektów budowlanych postanawia

1.

odrzucić skargę

2.

zwrócić skarżącej ze Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku kwotę 500 (pięćset) zł.

Uzasadnienie faktyczne

Zarządzeniem z dnia 10 sierpnia 2005 r. zobowiązano skarżącą do uiszczenia wpisu od skargi w wysokości 500 zł na podstawie art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 poz. 1270 ze zm.) w związku z § 2 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193). W zarządzeniu zakreślono termin 7 dni na jego wykonanie i rygor odrzucenia skargi. (vide: zarządzenie k. 1)

Odpis niniejszego zarządzenia doręczono skarżącej w dniu 22 sierpnia 2005 r. (vide: potwierdzenie odbioru k.13)

Termin uiszczenia opłaty upłynął w dniu 29 sierpnia 2005 r.

Skarżąca w zakreślonym terminie nie uiściła należnego wpisu.

Uiszczenie przez stronę opłaty po upływie terminu - w dniu 30 sierpnia 2005 r. jest zgodnie z art. 85 prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi bezskuteczne. (dowód: dowód: wpłaty k.14)

Powyższe okoliczności uzasadniają odrzucenie skargi na podstawie art. 220 § 3 prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 lit. a prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi skarżącej zwrócono uiszczony po terminie wpis od skargi odrzuconej przed wysłaniem jej odpisu organowi.