II SA/Gd 681/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku - OpenLEX

II SA/Gd 681/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1651631

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 12 lutego 2015 r. II SA/Gd 681/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Agnieszka Dusza-Kasprzyk (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu12 lutego 2015 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku J. S. o przyznanie prawa pomocy w sprawie z jego skargi na postanowienie Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia 25 sierpnia 2015 r. nr (...) w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie pozbawienia uprawnień kombatanckich postanawia: odmówić wnioskodawcy przyznania prawa pomocy poprzez ustanowienie radcy prawnego.

Uzasadnienie faktyczne

J. S., skarżący w niniejszej sprawie postanowienie w sprawie wznowienia postępowania w sprawie pozbawienia uprawnień kombatanckich, zwrócił się o przyznanie prawa pomocy w części dotyczącej ustanowienia radcy prawnego.

Skarżący wskazał w złożonym formularzu, że wspólnie zamieszkuje z synem i jego rodziną w mieszkaniu pow. 64 m2, posiada oszczędności zgromadzone na rachunku bankowym w kwocie 23 800 zł. Wskazał, że posiadane oszczędności przeznaczone są na koszty związane z jego pogrzebem i postawieniem nagrobka.

Przed przystąpieniem do oceny złożonego wniosku należy przypomnieć, że skarżący wnioskował o przyznanie mu prawa pomocy w zakresie częściowym - poprzez ustanowienie radcy prawnego. Wniosek w tym zakresie zasługuje na uwzględnienie, jeśli wnioskodawca wykaże, iż nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny, w myśl art. 246 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., powoływanej dalej również jako "p.p.s.a."). W związku z powyższym wydaje się oczywistym, że to na osobie ubiegającej się o przyznanie prawa pomocy ciąży obowiązek należytego przedstawienia swojej sytuacji materialnej, a zatem posiadanego majątku, uzyskiwanych dochodów oraz wydatków.

Udzielenie stronie prawa pomocy dotyczy wyłącznie osób na tyle ubogich, że ich rzeczywiste zdolności płatnicze uniemożliwiają wywiązanie się z obowiązku partycypowania w kosztach postępowania sądowoadministracyjnego. Jest to forma dofinansowania z budżetu państwa i przez to sprowadzać się winno do przypadków, w których zdobycie środków na sfinansowanie udziału w postępowaniu sądowym jest rzeczywiście obiektywnie niemożliwe. Zasadą jest, że strony ponoszą koszty postępowania, związane ze swym udziałem w sprawie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej (art. 199 p.p.s.a.). Na wnioskodawcy ciąży obowiązek wykazania, że znajduje się w sytuacji materialnej uprawniającej do przyznania prawa pomocy. Przytoczone we wniosku okoliczności, jak również przedstawione dokumenty winny wskazywać na okoliczności uzasadniające przyznanie prawa pomocy. Rozstrzygnięcie w tej kwestii zależy od tego, co zostanie przez stronę udowodnione.

Mając jednak na względzie, że skarżący wskazał, iż posiada znaczne zasoby pieniężne w kwocie 23 800 zł, referendarz stwierdził, że przemawia to przeciwko uznaniu skarżącego za osobę spełniającą przesłankę przyznania prawa pomocy w części.

W sytuacji skarżącego nie ma okoliczności, które powodowałyby potrzebę nagłego przeznaczenia jego oszczędności na konsumujące je całkowicie, niezbędne życiowo wydatki. Jak bowiem podnosi skarżący są to środki, które traktuje jako oszczędności do wykorzystania po swojej śmierci.

W ocenie referendarza posiadane przez wnioskodawcę oszczędności, pozwalają mu na poniesienie częściowych kosztów postępowania bez uszczerbku jego utrzymania koniecznego. W tym na ustanowienie pełnomocnika z wyboru.

W związku z tym nie uznano, aby skarżący spełniał przesłanki przyznania mu prawa pomocy w zakresie częściowym i jej odmówiono.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.