Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 949422

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 29 września 2011 r.
II SA/Gd 657/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Wanda Antończyk.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 29 września 2011 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku M. K. o sporządzenie uzasadnienia wyroku w sprawie skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 21 czerwca 2011 r. Nr (...) w przedmiocie usług opiekuńczych postanawia odrzucić wniosek o sporządzenia uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku w sprawie sygn. akt II SA/Gd 657/11.

Uzasadnienie faktyczne

W piśmie z dnia 25 sierpnia 2011 r. (data nadania w Urzędzie Pocztowym) skarżący wniósł o sporządzenie i nadesłanie mu uzasadnienia orzeczenia ww. sprawie.

Zgodnie z treścią art. 141 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) uzasadnienie wyroku sporządza się z urzędu w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyroku. Natomiast zgodnie z art. 141 § 2 ww. ustawy w sprawach, w których skargę oddalono uzasadnienie wyroku sporządza się na wniosek strony zgłoszony w terminie siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyroku.

W niniejszej sprawie w dacie wniesienia wniosku przez skarżącego nie nastąpiło ogłoszenie wyroku. Zatem nie rozpoczął biegu termin na złożenie wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku w wyżej wymienionej sprawie. Skoro zatem strona wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku złożyła przed wydaniem wyroku, to wniosek ten, w świetle cytowanych przepisów prawa, nie może zostać uwzględniony.

Mając powyższe na uwadze, Sąd na mocy powołanego art. 141 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.