II SA/Gd 654/13 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2871067

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 2 września 2013 r. II SA/Gd 654/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Wanda Antończyk.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 2 września 2013 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi R. W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 14 czerwca 2013 r., nr (...) w przedmiocie warunków zabudowy postanawia na mocy art. 111 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) połączyć niniejszą sprawę do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia ze sprawą o sygnaturze akt II SA/Gd 653/13 tut. Sądu ze skargi Prokuratora Okręgowego na wyżej opisaną decyzję i połączone sprawy prowadzić pod jedną sygnaturą II SA/Gd 653/13.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.