Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1610857

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 7 maja 2013 r.
II SA/Gd 641/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Mariola Jaroszewska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 7 maja 2013 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi P. W. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 31 sierpnia 2012 r. nr (...) w przedmiocie rozbiórki obiektu budowlanego postanawia:

1.

odrzucić skargę,

2.

zwrócić skarżącemu P. W. ze Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku kwotę 500 (pięćset) zł.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżący P. W. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargę na opisaną decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego wydana w przedmiocie rozbiórki obiektu budowlanego. W skardze skarżący zawarł wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji.

Art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270), zwanej dalej ustawą, stanowi, że sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W tym przypadku, z zastrzeżeniem § 2 i 3, przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. Zgodnie z § 3 cytowanego przepisu skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd. Zgodnie zaś z art. 239 pkt 4 tej ustawy nie ma obowiązku uiszczenia kosztów sądowych strona, której przyznane zostało prawo do pomocy w postępowaniu przed sądem administracyjnym (prawo pomocy), w zakresie określonym w prawomocnym postanowieniu o przyznaniu prawa pomocy.

W związku z powyższym, zgodnie z zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału II z dnia 5 listopada 2012 r. wezwano skarżącego do uiszczenia, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odpisu zarządzenia, wpisu sądowego od skargi w wysokości 500 zł - pod rygorem odrzucenia skargi.

W terminie wyznaczonym do uiszczenia wpisu sądowego skarżący złożył wniosek o przyznanie mu prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych a Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku, postanowieniem z dnia 25 lutego 2013 r. sygn. akt II SA/Gd 641/12, odmówił przyznania P. W. prawa pomocy w zakresie częściowym przez zwolnienie od kosztów sadowych.

Z uwagi na to, zgodnie z zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału II z dnia 2 kwietnia 2013 r. wezwano skarżącego do wykonania prawomocnego zarządzenia z dnia 5 listopada 2012 r. w przedmiocie wezwania do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie 500 zł - w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi.

Przesyłkę zawierającą to wezwanie skarżący otrzymał w dniu 18 kwietnia 2013 r. (vide: zwrotne potwierdzenie odbioru karta - 102) a zatem termin do jego wykonania upływał dla niego w dniu 25 kwietnia 2013 r. Z akt sprawy wynika jednakże, że w terminie tym skarżący nie uiścił należnej opłaty a jak wynika z polecenia przelewu znajdującego się w aktach sprawy (vide: karta - 103), wymagany wpis sądowy skarżący uiścił dopiero w dniu 26 kwietnia 2013 r.

Z przedstawionych okoliczności wynika zatem, że skarżący uchybił ustawowemu terminowi do uiszczenia opłaty sądowej a o skutkach uchybienia został poinformowany w doręczonym skutecznie zarządzeniu wzywającym do uiszczenia wpisu sądowego.

Mając powyższe na uwadze, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku, działając na podstawie art. 220 § 3 ustawy, orzekł jak w punkcie pierwszym sentencji postanowienia. O zwrocie kwoty 500 zł uiszczonego wpisu sądowego Sąd orzekł zaś na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 tej ustawy.

W związku z zaistnieniem przesłanek do zakończenia sprawy, poprzez wydanie postanowienia o odrzuceniu skargi, bezprzedmiotowe stało się zaś orzekanie w przedmiocie zawartego w skardze wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.