Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2862720

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 20 marca 2013 r.
II SA/Gd 640/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Katarzyna Krzysztofowicz (spr.).

Sędziowie: WSA Janina Guść, NSA Krzysztof Ziółkowski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 6 marca 2013 r. w Gdańsku na rozprawie sprawy ze skargi S. B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 9 lipca 2012 r., nr (...) w przedmiocie usunięcia drzew i krzewów oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.