Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2894637

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 31 marca 2011 r.
II SA/Gd 63/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Wanda Antończyk (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 31 marca 2011 r. sprawy ze skargi Z. D. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 19 października 2010 r. nr (...) w przedmiocie zasiłku okresowego oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.