II SA/Gd 625/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2567390

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 19 października 2018 r. II SA/Gd 625/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Dorota Jadwiszczok.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 19 października 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K. N. i J. R.-N. na decyzję Wojewody z dnia 2 sierpnia 2018 r. nr (...) w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę postanawia odrzucić skargę K. N.

Uzasadnienie faktyczne

K. N. i J. R. wnieśli w dniu 20 września 2018 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargę na decyzję Wojewody z dnia 2 sierpnia 2018 r. nr (...), która utrzymano w mocy decyzję prezydenta Miasta z dnia 23 września 2016 r., nr (...) udzielającej Spółce A pozwolenia na budowę dla inwestycji: rozbiórka istniejącego zagospodarowania terenu (dwóch pawilonów handlowych) oraz budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z funkcją handlową, garażem podziemnym, obsługą komunikacyjną i infrastrukturą techniczną obejmującą: przyłącza elektroenergetyczne, linie kablowe, przyłącza kanalizacji sanitarnej, sieci kanalizacji sanitarnej, przyłącze i sieci kanalizacji deszczowej, zbiornik retencyjny kanalizacji deszczowej, przyłącza wodociągów, zmianę lokalizacji hydrantu HP80, przyłącze ciepłownicze, zewnętrzną instalację odbiorczą oraz instalacjami wewnętrznymi budynku (w tym instalacją wentylacji mechanicznej) przy ul. S. (...) w G., na terenie obejmującym działki nr (...), (...), (...), (...), (...), (...) obręb W. (...) (numery archiwalne (...), (...), (...), (...), (...), (...) KM-(...) obręb G.

Zgodnie z art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302.; dalej jako "p.p.s.a.") skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a.

W myśl zaś art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a. sąd odrzuci skargę wniesioną z uchybieniem terminu.

Z akt sprawy wynika, że kwestionowaną decyzję skarżący odebrał osobiście w dniu 18 sierpnia 2018 r. (vide: zwrotne potwierdzenie odbioru w aktach administracyjnych organu drugiej instancji). W związku z tym wyznaczony przepisami termin do wniesienia skargi upływał dla K. N. w dniu 17 września 2018 r.

W tym stanie rzeczy skargę wniesioną przez K. N. w dniu 20 września 2018 r. należy uznać za złożoną po terminie i jako taką odrzucić na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.