Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3074716

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 30 października 2020 r.
II SA/Gd 603/20

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jolanta Górska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 30 października 2020 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi F. R., R. R.-K., M. B.-S., A. N., Z. Z., Ł. G., Z. R., K. S. i W. M. N. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 30 kwietnia 2020 r. nr (...) w przedmiocie nieważności postanowienia w sprawie wszczęcia postępowania dotyczącego nieważności decyzji w sprawie warunków zabudowy postanawia odrzucić skargę wniesioną przez F. R., R. R.-K., A. N., Z. Z., Ł. G., Z. R., K. S. i W. M. N.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 24 czerwca 2020 r. F. R., R. R.-K., M. B.-S., A. N., Z. Z., Ł. G., Z. R., K. S. i W. M.N. wnieśli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargę na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 30 kwietnia 2020 r., nr (...), w przedmiocie nieważności postanowienia w sprawie wszczęcia postępowania dotyczącego nieważności decyzji w sprawie warunków zabudowy.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga F. R., R. R.-K., A. N., Ł. G., Z. R., jako wniesiona po upływie terminu, zasługuje na odrzucenie.

Artykuł 53 § 1 w zw. z art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.) - zwanej dalej p.p.s.a., stanowi, że skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego wnosi się w terminie 30 dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a, za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi.

Z akt sprawy wynika zaś, że zaskarżone w niniejszej sprawie postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 30 kwietnia 2020 r. zostało doręczone F. R., R. R.-K., A.N., Ł. G. i Z.R. równocześnie w dniu 20 maja 2020 r. Tym samym, termin do wniesienia skargi upływał dla tych skarżących w dniu 19 czerwca 2020 r.

Wyjaśnić bowiem należy, że rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 433 z późn. zm.) od dnia 14 marca 2020 r. w Polsce wprowadzono stan zagrożenia epidemicznego, a później rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 491 z późn. zm.) od dnia 20 marca 2020 r. stan epidemii. Niewątpliwie, od dnia 14 marca 2020 r., stosownie do treści art. 15zzs ust. 1 pkt 1 i 6 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.), bieg terminów procesowych i sądowych w postępowaniach sądowych, w tym sądowoadministracyjnych, oraz w postępowaniach administracyjnych, nie rozpoczynał się, a rozpoczęty ulegał zawieszeniu. Jednakże, przepis art. 15zzs został uchylony na mocy art. 46 pkt 20 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 875 z późn. zm.), który - zgodnie z art. 76 in principio tej ustawy - wszedł w życie z dniem następującym po dniu jej ogłoszenia. Ustawę ogłoszono w dniu 15 maja 2020 r., a tym samym od dnia 16 maja 2020 r. włącznie nie obowiązywał już art. 15zzs ustawy z dnia 2 marca 2020 r., powodujący wstrzymanie bądź zawieszenie biegu terminów procesowych. W myśl zaś art. 68 ust. 6 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. terminy w postępowaniach, o których mowa w art. 15zzs ustawy z dnia 2 marca 2020 r., których bieg nie rozpoczął się na podstawie art. 15zzs tej ustawy, rozpoczynają bieg po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Natomiast, zgodnie z art. 68 ust. 7 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. terminy w postępowaniach, o których mowa w art. 15zzs ustawy z dnia 2 marca 2020 r., których bieg uległ zawieszeniu na podstawie art. 15zzs tej ustawy, biegną dalej po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. W obu wskazanych przypadkach mamy więc do czynienia z sytuacją, gdy albo termin nie rozpoczął jeszcze biegu albo gdy bieg terminu już się rozpoczął, lecz uległ zawieszeniu z mocy prawa. Tymczasem, w niniejszej sprawie doręczenie postanowienia wymienionym skarżącym nastąpiło po 16 maja 2020 r., a zatem, gdy art. 15zzs już nie obowiązywał. Z kolei, brak mocy obowiązującej przepisu, który dotyczył zawieszania postępowań sądowoadministracyjnych i administracyjnych implikuje obowiązek liczenia terminów zgodnie z regulacjami zawartymi w p.p.s.a. - a nie w przepisach ustaw z dnia 2 marca 2020 r. oraz z dnia 14 maja 2020 r.

Dlatego też, wniesienie przez F. R., R. R.-K., A. N., Ł. G.i Z. R. skargi w dniu 24 czerwca 2020 r. nastąpiło po terminie do tego przewidzianym.

Zgodnie zaś z treścią art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a. sąd odrzuca skargę wniesioną po upływie terminu do jej wniesienia.

Z kolei, skarga wniesiona przez Z. Z. i W. M. N. zasługuje na odrzucenie z uwagi na nieuiszczenie przez skarżących należnego wpisu sądowego.

Przepis art. 220 § 1 p.p.s.a. stanowi bowiem, że sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata.

Mając powyższe na uwadze, zgodnie z zarządzeniem Przewodniczącej Wydziału z dnia 27 lipca 2020 r. wezwano skarżącego Z. Z. do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 200 zł a zgodnie z zarządzeniem z dnia 1 września 2020 r. wezwano skarżącego W. M.N. do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 200 zł, wyznaczając w obu wezwaniach termin 7 dni na ich wykonanie pod rygorem odrzucenia skargi.

Przesyłka zawierająca odpis zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego skierowana do W. M. N.została przez niego odebrana w dniu 10 września 2020 r. Tym samym, termin do wykonania zarządzenia upływał dla tego skarżącego w dniu 17 września 2020 r.

Natomiast, przesyłka zawierająca odpis zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego została skierowana do Z.Z. dwukrotnie z uwagi na wynikającą z akt sprawy rozbieżność w adresie skarżącego. Przesyłka wysłana na właściwy adres skarżącego została zwrócona do Sądu z adnotacją o odmowie jej przyjęcia przez adresata w dniu 13 października 2020 r. Tym samym, termin do wykonania zarządzenia upływał dla tego skarżącego w dniu 20 października 2020 r.

Z akt sprawy wynika jednakże, że zarówno skarżący Z. Z. jak i skarżący W. M. N. w powyższych terminach nie wykonali wystosowanych do nich zarządzeń (zob. notatki urzędowe sporządzone przez Oddział Finansowo-Budżetowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego).

Zgodnie zaś z treścią art. 220 § 3 p.p.s.a. skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis podlegają odrzuceniu przez sąd.

Z kolei, skarga wniesiona przez K. S. zasługuje na odrzucenie z uwagi na nieuiszczenie przez skarżącego należnego wpisu sądowego oraz z uwagi na nieuzupełnienie przez skarżącego braku formalnego skargi.

Przepis art. 57 § 1 pkt 3 p.p.s.a., stanowi, że skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym. Zgodnie zaś z treścią art. 46 § 1 pkt 4 p.p.s.a. każde pismo strony powinno zawierać podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika. Podpis na piśmie strony powinien być przy tym własnoręczny (zob. wyrok NSA z dnia 10 listopada 2006 r., sygn. akt II FSK 1144/05, Legalis).

Mając na uwadze powyższe oraz mając na uwadze treść powołanego już wyżej art. 220 § 1 p.p.s.a. zgodnie z zarządzeniami Przewodniczącej Wydziału z dnia 27 lipca 2020 r. wezwano skarżącego K. S. do usunięcia braku formalnego skargi poprzez podpisanie skargi znajdującej się w aktach sprawy bądź przez nadesłanie skargi zawierającej własnoręczny oryginalny podpis, celem dołączenia jej do akt sprawy a także wezwano skarżącego do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 200 zł. W obu wezwaniach wyznaczono termin 7 dni na ich wykonanie pod rygorem odrzucenia skargi.

Skierowana do skarżącego K. S. przesyłka zawierająca odpis zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego oraz wezwanie do usunięcia braków formalnych skargi pomimo jej dwukrotnego awizowania w dniu 4 sierpnia 2020 r. i w dniu 12 sierpnia 2020 r. nie została przez adresata odebrana i na podstawie art. 73 § 4 p.p.s.a. została uznana za skutecznie doręczoną w dniu 18 sierpnia 2020 r. Tym samym, termin do wykonania obu wezwań upływał dla tego skarżącego w dniu 25 sierpnia 2020 r.

Z akt sprawy wynika jednakże, że w terminie tym skarżący ani nie uzupełnił braku formalnego skargi ani nie uiścił wymaganego wpisu sądowego od skargi (zob. notatka urzędowa sporządzona przez Oddział Finansowo - Budżetowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku).

Zgodnie zaś z treścią art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. sąd odrzuca skargę gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi. Ponadto, zgodnie z treścią art. 220 § 3 p.p.s.a. skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

Z uwagi na powyższe, Sąd orzekł, jak w postanowieniu.

Sąd wyjaśnia jednocześnie, że skarga wniesiona w niniejszej sprawie przez M. B.-S. będzie podlegała dalszemu rozpoznaniu przez Sąd.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.