II SA/Gd 603/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2610141

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 22 stycznia 2019 r. II SA/Gd 603/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Asesor WSA Magdalena Dobek-Rak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 22 stycznia 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. P. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 30 lipca 2018 r., nr (...) w przedmiocie rozbiórki obiektu budowlanego postanawia

1.

odrzucić skargę;

2.

zwrócić skarżącemu J. P. ze Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku - kwotę 500 (pięćset) złotych, tytułem uiszczonego wpisu sądowego od skargi.

Uzasadnienie faktyczne

J. P. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargę na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 30 lipca 2018 r., nr (...), którą utrzymano w mocy decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 4 czerwca 2018 r., nr (...), nakazującą inwestorowi J. P. wykonanie rozbiórki obiektu budowlanego - kiosku ulicznego piekarniczo-cukierniczego na działce nr (...), obr. (...) przy ul. D. w W., wzniesionego bez wymaganego prawem pozwolenia na budowę.

Zarządzeniem Przewodniczącej Wydziału z dnia 5 października 2018 r., wydanym na podstawie art. 220 § 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.), zwanej dalej p.p.s.a., oraz § 2 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193), wezwano skarżącego do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w wysokości 500 zł, w terminie 7 dni od doręczenia zarządzenia, pod rygorem odrzucenia skargi.

Odpis zarządzenia został doręczony na adres skarżącego do rąk dorosłego domownika w dniu 12 października 2018 r.

W dniu 22 października 2018 r. skarżący uiścił wymagany wpis od skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Przepis art. 230 § 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.), zwanej dalej p.p.s.a., stanowi, że od skargi, jako pisma wszczynającego postępowanie przed sądem administracyjnym, pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Przepis art. 220 § 1 zd. pierwsze p.p.s.a. stanowi, że sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata, zaś skutkiem nieuiszczenia - pomimo wezwania - wpisu od skargi, jest jej odrzucenie przez sąd (art. 220 § 3 p.p.s.a.).

W niniejszej sprawie odpis zarządzenia wzywającego skarżącego do uiszczenia wpisu od skargi wraz ze stosownym pouczeniem o skutkach niedochowania tego obowiązku, został doręczony stronie w dniu 12 października 2018 r., zatem ostatni dzień wyznaczonego, 7 - dniowego terminu, upływał w dniu 19 października 2018 r.

Tymczasem jak wynika z akt sprawy, w zakreślonym terminie skarżący nie uiścił wymaganego wpisu, zaś dokonanie wpłaty w dniu 22 października 2018 r. nie może zostać uznane za wykonanie nałożonego na niego obowiązku, bowiem czynność ta została podjęta po upływie terminu wyznaczonego na dzień 19 października 2018 r. Zgodnie z art. 85 p.p.s.a. czynność w postępowaniu sądowym podjęta przez stronę po upływie terminu jest bezskuteczna. W orzecznictwie sądowoadministracyjnym ugruntowany jest pogląd, zgodnie z którym uiszczenie wpisu po terminie jest równoznaczne w skutkach z nieuiszczeniem wpisu (por. postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 1 lutego 2011 r., II OSK 60/11 oraz z dnia 4 października 2011 r., II OSK 1985/11, dostępne na stronie https://orzeczenia.nsa.gov.pl).

Stwierdzić zatem należy, że strona skarżąca nie uiściła wpisu w wyznaczonym terminie, które to uchybienie uniemożliwia przyjęcie skargi do merytorycznego rozpoznania i rozstrzygnięcia.

Mając powyższe na uwadze Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku, na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a. odrzucił skargę J.P. w niniejszej sprawie.

O zwrocie na rzecz skarżącego wpisu od skargi w wysokości 500 zł, uiszczonego po upływie terminu, orzeczono w pkt 2 sentencji na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a., zgodnie z którym sąd zwraca stronie cały uiszczony wpis od pisma odrzuconego lub cofniętego do dnia rozpoczęcia rozprawy.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.