Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2195466

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 4 stycznia 2017 r.
II SA/Gd 598/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Tamara Dziełakowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 4 stycznia 2017 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K. K. i M. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 1 września 2016 r., nr (...) w przedmiocie warunków zabudowy postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Zarządzeniem z dnia 27 października 2016 r., na podstawie art. 47 w zw. z art. 49 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718 - dalej jako: "p.p.s.a.") wezwano skarżących do uzupełnienia braków formalnych skargi przez nadesłanie 4 odpisów skargi poświadczonych za zgodność z oryginałem lub własnoręcznie podpisanych. Poinformowano także, że odpisem pisma mogą być też uwierzytelnione fotokopie lub uwierzytelnione wydruki poczty elektronicznej oraz, że złożenie odpisów skargi przez jednego ze skarżących zwalnia z tego obowiązku drugiego skarżącego.

Ponadto na podstawie art. 220 § 1 i 3 p.p.s.a. wezwano skarżących do uiszczenia solidarnie wpisu sądowego od wniesionej skargi również informując, że uiszczenie wpisu przez któregokolwiek ze skarżących zwalnia pozostałe osoby z tego obowiązku. W wezwaniach wskazano tygodniowy termin na wykonanie powyższych czynności oraz rygor odrzucenia skargi w przypadku ich niewykonania.

Skarżący nie uzupełnili braków formalnych skargi i nie uiścili wpisu, pomimo prawidłowo doręczonych im wezwań w tym przedmiocie. Jak wynika z akt, wezwania doręczono M. K. w dniu 14 listopada 2016 r. - k. 12 akt, zaś K. K. w trybie art. 74 § 2 p.p.s.a. w dniu 16 listopada 2016 r. - k. 13 akt. Zakreślony termin do wykonania zarządzeń upływał zatem w dniu 23 listopada 2016 r., jednakże do dnia wydania niniejszego postanowienia braki formalne nie zostały uzupełnione i nie uiszczono należnej opłaty sądowej (vide: notatka urzędowa z dnia 15 grudnia 2016 r. - k. 14 akt).

Stosownie do art. 220 § 3 p.p.s.a. skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd. Ponadto, zgodnie z art. 58 § 1 pkt 3 i § 3 tej ustawy Sąd na posiedzeniu niejawnym odrzuca postanowieniem skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi.

Mając powyższe na uwadze, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku, na podstawie wyżej wskazanych przepisów orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.