Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2856130

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 24 października 2014 r.
II SA/Gd 597/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Janina Guść.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 24 października 2014 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi P. K. na decyzję Wojewody z dnia 17 sierpnia 2012 r. nr (...) w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę postanawia podjąć zawieszone postępowanie.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.