Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2622003

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 19 lutego 2019 r.
II SA/Gd 553/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Dariusz Kurkiewicz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 19 lutego 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi T. W., J. K., M. K., M. G.-L., J. M., Ż. J., L. B., K. Z., G. W., D. W., T. S., M. L. oraz D. G. na uchwałę Rady Gminy z dnia 22 czerwca 2018 r., nr (...) w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego postanawia: odrzucić skargę Ż. J., D. G., J. M., J. K., L. B. oraz M.K.

Uzasadnienie faktyczne

A.A.-Z.Z. wnieśli skargę na uchwałę Rady Gminy z dnia 22 czerwca 2018 r. dotyczącą uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego S.

Zarządzeniem Przewodniczącej Wydziału II z dnia 10 września 2018 r. skarżący wezwani zostali do uiszczenia wpisu od skargi w kwocie po 300 zł w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia pod rygorem odrzucenia skargi.

W odpowiedzi na powyższe zarządzenie skarżący złożyli wnioski o przyznanie prawa pomocy. Z uwagi na nienadesłanie formularzy część wniosków została pozostawione bez rozpoznania, zaś w stosunku do pozostałych osób odmówiono przyznania prawa pomocy.

Zarządzeniem z dnia 2 stycznia 2019 r. wezwano skarżących którzy nie uiścili wpisu J. K., M. K., J. M., Ż. J., L. B. oraz D. G. do wykonania prawomocnego zarządzenia z dnia 10 września 2018 r. wzywającego do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie po 300 zł w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi.

Powyższe zarządzenie zostało doręczone pełnomocnikowi skarżących w dniu 14 stycznia 2019 r.

W tej sytuacji termin do uiszczenia wpisu sądowego upływał w dniu 21 stycznia 2019 r. i jak wynika z akt wpis ten nie został uiszczony (vide: notatka urzędowa z dnia 18 lutego 2019 r.).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku zważył, co następuje:

Art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302), dalej p.p.s.a., stanowi, że sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W tym przypadku, z zastrzeżeniem § 2 i 3, przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. W razie bezskutecznego upływu tego terminu przewodniczący wydaje zarządzenie o pozostawieniu pisma bez rozpoznania. Stosownie zaś do treści art. 220 § 3 p.p.s.a. skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd.

W niniejszej sprawie pomimo upływu terminu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi strona skarżąca wpisu tego nie uiściła, co potwierdza materiał zgromadzony w aktach sprawy.

Mając powyższe na uwadze, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku, na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.