Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1996151

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 4 lutego 2016 r.
II SA/Gd 552/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Mariola Jaroszewska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 4 lutego 2016 r. na posiedzeniu niejawnym zażalenia K. W. J. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 2 grudnia 2015 r., sygn. akt II SA/Gd 552/15 w sprawie ze skargi K. W. J. na uchwałę Rady Rady Gminy z dnia 28 czerwca 2012 r., nr (...) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego postanawia odrzucić zażalenie.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 2 grudnia 2015 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku odmówił wstrzymania wykonania zaskarżonej uchwały oraz zawiesił niniejsze postępowanie.

Skarżący K. W. J. wniósł zażalenie na wskazane postanowienie, w części dotyczącej zawieszenia postępowania.

Zarządzeniem Przewodniczącej Wydziału It z dnia 29 grudnia 2015 r. wezwano skarżącego do uiszczenia wpisu sądowego od zażalenia, w wysokości 100 zł, w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia, pod rygorem odrzucenia zażalenia.

Zobowiązaniem z tego samego dnia wezwano skarżącego do usunięcia braków formalnych zażalenia poprzez złożenie 1 egz. zażalenia potwierdzonego za zgodność z oryginałem, w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia zażalenia.

Odpis zarządzenia oraz zobowiązanie doręczono skarżącemu w dniu 11 stycznia 2016 r. (potwierdzenie odbioru k. 64). Termin uiszczenia wpisu sądowego oraz usunięcia braku formalnego upłynął w dniu 18 stycznia 2016 r.

Na podstawie badania rejestru dochodów oraz kwitariusza przychodowego ustalono, że skarżący nie uiścił wpisu sądowego od zażalenia (notatka urzędowa z dnia 1 lutego 2016 r.). Jak wynika z akta sprawy niezłożono również odpisu zażalenia.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku zważył, co następuje.

Stosownie do treści art. 220 § 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Zażalenie, od którego pomimo wezwania przewodniczącego do uiszczenia opłaty w terminie 7 dni wpis nie został uiszczony, podlega odrzuceniu przez sąd.

Jak wynika z opisanych okoliczności skarżący pomimo wezwania nie uiścił należnej opłaty od zażalenia. Z tych względów nieopłacone zażalenie należało odrzucić. Niezależnie od tego nie został również usunięty brak formalny zażalenia.

Mając powyższe na względzie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku na podstawie art. 220 § 3 oraz art. 178 w związku z art. 197 § 2 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi zażalenie K. W. J. odrzucił.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.