Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2720909

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 19 września 2019 r.
II SA/Gd 520/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Mariola Jaroszewska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 19 września 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi H. L. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 27 maja 2019 r., nr (...) w przedmiocie opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości postanawia: 1/ odrzucić skargę, 2/ zwrócić skarżącej H. L. ze Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego kwotę 583 (pięćset osiemdziesiąt trzy) złote uiszczonego wpisu sądowego.

Uzasadnienie faktyczne

H. L., w imieniu której występuje jako pełnomocnik M. L., wniosła w dniu 12 lipca 2019 r. skargę na opisaną decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Zarządzeniem Przewodniczącej Wydziału II w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gdańsku, z dnia 20 sierpnia 2019 r., wezwano pełnomocnika strony skarżącej do uiszczenia wpisu sądowego od skargi, w wysokości 558 zł, w terminie 7 dni od doręczenia odpisu zarządzenia, pod rygorem odrzucenia skargi.

Zarządzeniem z tej samej daty zobowiązano pełnomocnika skarżącej do usunięcia braków formalnych skargi, przez

a) podanie numeru PESEL skarżącej,

b) złożenie pełnomocnictwa procesowego lub jego uwierzytelnionego odpisu do działania w imieniu skarżącej przed wojewódzkim sądem administracyjnym lub przed sądami administracyjnymi ze wskazaniem stopnia pokrewieństwa, jakie łączy go ze skarżącą, w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi.

Odpis zarządzenia oraz zobowiązania doręczono pełnomocnikowi skarżącej w dniu 26 sierpnia 2019 r. (potwierdzenie odbioru karta 17). Pełnomocnik skarżącej uiścił w dniu 30 sierpnia 2019 r. wpis sądowy w kwocie 558 zł, natomiast braki formalne skargi, jak wynika z akt, nie zostały uzupełnione.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku zważył, co następuje:

Na podstawie art. 34 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302, z późn. zm.), dalej jako p.p.s.a., strony i ich organy lub przedstawiciele ustawowi mogą działać przed sądem osobiście lub przez ich pełnomocników. Zgodnie z art. 35 § 1 p.p.s.a. pełnomocnikiem strony może być adwokat lub radca prawny, a ponadto inny skarżący lub uczestnik postępowania, jak również małżonek, rodzeństwo, wstępni lub zstępni strony oraz osoby pozostające ze stroną w stosunku przysposobienia, a także inne osoby, jeżeli przewidują to przepisy szczególne. Stosownie zaś do treści art. 37 § 1 zd. pierwsze p.p.s.a. pełnomocnik obowiązany jest przy pierwszej czynności procesowej dołączyć do akt pełnomocnictwo z podpisem mocodawcy lub wierzytelny odpis pełnomocnictwa.

Obowiązek dołączenia do pisma (skargi) pełnomocnictwa lub jego wierzytelnego odpisu, jeżeli pismo (skargę) złożył pełnomocnik, który w danej sprawie nie złożył jeszcze tych dokumentów przed sądem (art. 46 § 3 w związku z art. 57 § 1 p.p.s.a.), stanowi wymóg formalny, którego niespełnienie uniemożliwia nadanie skardze prawidłowego biegu.

Obowiązek podania numeru PESEL strony skarżącej wynika natomiast z treści art. 46 § 2 pkt 1 lit. b p.p.s.a., zgodnie z którym pismo strony powinno ponadto zawierać w przypadku gdy jest pierwszym pismem w sprawie numer PESEL strony wnoszącej pismo, będącej osobą fizyczną.

Stosownie do przepisu art. 49 p.p.s.a. jeżeli pismo strony nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, przewodniczący wzywa stronę lub jak w tym przypadku jej pełnomocnika procesowego o jego uzupełnienie lub poprawienie w terminie siedmiu dni pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania, chyba że ustawa stanowi inaczej. W przypadku skargi, na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. sąd odrzuca skargę, jeżeli nie uzupełniono w wyznaczonym terminie jej braków formalnych.

W rozpoznawanej sprawie ustawowy termin na usunięcie braków formalnych upłynął w dniu 2 września 2019 r. Pełnomocnik strony skarżącej został pouczony o skutkach niewykonania w terminie zarządzenia wzywającego do usunięcia braków formalnych skargi.

Z uwagi na powyższe Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku, na podstawie art. 220 § 3 oraz art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.