Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2855371

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 22 października 2014 r.
II SA/Gd 520/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Katarzyna Krzysztofowicz (spr.).

Sędziowie WSA: Mariola Jaroszewska, Janina Guść.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 22 października 2014 r. w Gdańsku na rozprawie sprawy ze skargi M. O. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 30 czerwca 2014 r., nr (...) w przedmiocie rozbiórki obiektu budowlanego oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.