Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2884208

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 28 listopada 2012 r.
II SA/Gd 518/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jolanta Górska.

Sędziowie: WSA Tamara Dziełakowska, NSA Krzysztof Ziółkowski (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w Gdańsku na rozprawie w dniu 28 listopada 2012 r. sprawy ze skargi B. P. na postanowienie Wojewody z dnia 12 lipca 2012 r. nr (...) w przedmiocie niedopuszczalności zażalenia w sprawie wyłączenia pracownika od udziału w postępowaniu administracyjnym dotyczącym udzielenia pozwolenia na budowę obiektu budowlanego oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.