II SA/Gd 517/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2395099

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 21 listopada 2017 r. II SA/Gd 517/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jolanta Górska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 21 listopada 2017 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi T. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 12 czerwca 2017 r., nr (...) w przedmiocie opłaty adacenckiej postanawia odmówić wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji.

Uzasadnienie faktyczne

Decyzją z dnia 12 czerwca 2017 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze utrzymało w mocy decyzję Wójta Gminy z dnia 18 stycznia 2017 r. o ustaleniu i obciążeniu właściciela działki nr (...) położonej w obrębie K., gmina T., opłatą adiacencką w wysokości 1127,70 zł z tytułu wzrostu wartości przedmiotowej nieruchomości w związku ze stworzeniem warunków do podłączenia do sieci wodociągowej.

W skardze na decyzję organu odwoławczego skarżący T. S., działający przez adwokata, wniósł o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji.

Wniosek nie został uzasadniony.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 61 § 3 zdanie pierwsze ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369), po przekazaniu sądowi skargi sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części aktu lub czynności, o których mowa w § 1, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków, z wyjątkiem przepisów prawa miejscowego, które weszły w życie, chyba że ustawa szczególna wyłącza wstrzymanie ich wykonania.

Ze wskazanej normy prawnej wynika dla strony skarżącej obowiązek wykazania przesłanek zawartych w powołanym przepisie, tj. określenie na jaką szkodę lub trudne do odwrócenia skutki może narazić wnioskodawcę wykonanie zaskarżonej decyzji. Pozytywne rozstrzygnięcie żądania strony zależy więc od spełnienia jednej z dwóch wymienionych wyżej przesłanek. Wobec treści powołanego przepisu trzeba mieć na względzie fakt, że rozpoznając wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonego aktu sąd nie dokonuje oceny zasadności skargi.

W przedmiotowej sprawie, wobec braku uzasadnienia wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji, w przekonaniu Sądu strona skarżąca nie wykazała, że spełniona została którakolwiek z przesłanek wymienionych w powołanym przepisie, zatem wniosek strony nie może zostać uwzględniony. Skarżący nie wykazał bowiem, że wykonanie zaskarżonej decyzji skutkować będzie wyrządzeniem znacznej szkody lub trudnymi do odwrócenia skutkami.

Wskazać należy, że sam fakt wydania decyzji generującej konieczność uiszczenia opłaty adiacenckiej w jakiejkolwiek wysokości nie może stanowić przesłanki uzasadniającej wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji. Ze swej natury decyzje obciążające stronę opłatą stanowią obciążenie finansowe, co jednak nie może zostać potraktowane jako szkoda czy nieodwracalne skutki.

Mając powyższe na uwadze Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku, na podstawie art. 61 § 3 i § 5 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w postanowieniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.