II SA/Gd 42/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3180338

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 26 maja 2021 r. II SA/Gd 42/21

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jolanta Górska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 26 maja 2021 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Spółdzielni Mieszkaniowej na decyzję Wojewody z dnia 14 grudnia 2020 r. nr (...) w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę postanawia

1. odrzucić skargę;

2. zwrócić skarżącej Spółdzielni Mieszkaniowej ze Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku uiszczony wpis od skargi w kwocie 500 zł (pięćset złotych).

Uzasadnienie faktyczne

Spółdzielnia Mieszkaniowa, reprezentowana przez radcę prawnego B. J., wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargę na decyzję Wojewody z dnia 14 grudnia 2020 r., nr (...), w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę.

Zgodnie z zarządzeniami Przewodniczącej Wydziału z dnia 22 stycznia 2021 r., wezwano pełnomocnika skarżącej do usunięcia braku formalnego skargi, poprzez złożenie jednego odpisu skargi z załącznikami oraz do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 500 zł. W obu wezwaniach wyznaczono termin 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi.

Przepis art. 57 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.) - zwanej dalej p.p.s.a., stanowi bowiem, że skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym. Zgodnie zaś z treścią art. 47 § 1 p.p.s.a. do pisma strony należy dołączyć jego odpisy i odpisy załączników dla doręczenia ich stronom. Ponadto, art. 220 § 1 p.p.s.a. wskazuje, że sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata.

Przesyłka, zawierająca wezwanie do uzupełnienia braku formalnego skargi i odpis zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego została doręczona pełnomocnikowi skarżącej w dniu 19 lutego 2021 r.

Tym samym, termin do wykonania wezwania upływał w dniu 26 lutego 2021 r.

Z akt sprawy wynika, że w dniu 26 lutego 2021 r. skarżąca uiściła na rachunek bankowy Sądu wymagany wpis sądowy w wysokości 500 zł. Jednakże, w terminie tym ani skarżąca, ani jej pełnomocnik nie nadesłali do Sądu wymaganego 1 odpisu skargi wraz z załącznikami. Sąd wyjaśnia przy tym, że niewątpliwie przy nadesłanej do Sądu skardze załączony był jeden odpis skargi ale zgodnie z treścią art. 47 § 1 p.p.s.a. do pisma strony należy dołączyć jego odpisy i odpisy załączników dla doręczenia ich stronom. Stosownie przy tym do treści art. 12 p.p.s.a. ilekroć w niniejszej ustawie jest mowa o stronie rozumie się przez to również uczestnika postępowania, których w niniejszej sprawie jest dwóch.

Z akta sprawy wynika przy tym, że w dniu 1 marca 2021 r. skarżąca złożyła wniosek o przywrócenie terminu do uzupełnienia braku formalnego skargi w postaci odpisu skargi wraz z załącznikami, jednocześnie składając do akt odpis skargi wraz z załącznikami. Jednakże, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku postanowieniem z dnia 10 marca 2021 r., sygn. akt II SA/Gd 42/21, odmówił przywrócenia tego terminu. Ponadto, prawomocnym postanowieniem z dnia 9 kwietnia 2021 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku odrzucił żalenie wniesione na to postanowienie.

Zgodnie z treścią art. 85 p.p.s.a. czynność podjęta w postępowaniu sądowym przez stronę po upływie terminu jest bezskuteczna.

Uzupełnienie braku formalnego skargi po terminie, który nie został przywrócony jest więc równoznaczne w skutkach z nieuzupełnieniem w ogóle braku skargi.

Z kolei, stosownie do treści art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a., sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi.

Mając powyższe na uwadze, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku, na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 i § 3 p.p.s.a., orzekł jak w punkcie 1 postanowienia.

Z kolei, w punkcie 2 postanowienia Sąd orzekł o zwrocie na rzecz skarżącej uiszczonego wpisu sądowego na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a., zgodnie z którym sąd z urzędu zwraca stronie cały uiszczony wpis od pisma odrzuconego

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.