Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2894627

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 16 marca 2011 r.
II SA/Gd 3/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jolanta Górska (spr.).

Sędziowie WSA: Janina Guść, Dorota Jadwiszczok.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 16 marca 2011 r. na rozprawie sprawy ze skargi A. M. na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 24 listopada 2010 r., nr (...) w przedmiocie wstrzymania robót budowlanych oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.