Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2682384

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 14 czerwca 2019 r.
II SA/Gd 288/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Mariola Jaroszewska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 14 czerwca 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. Ł. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 27 lutego 2019 r., nr (...) w przedmiocie warunków zabudowy postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Zarządzeniem Przewodniczącej Wydziału II w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gdańsku z dnia 30 kwietnia 2019 r., wydanym na podstawie art. 220 § 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.), zwanej dalej p.p.s.a., w związku z § 2 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193 z późn. zm.), wezwano skarżącą J. Ł. do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 500 zł, w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia, pod rygorem odrzucenia skargi.

Odpis zarządzenia doręczony został skarżącej w dniu 11 maja 2019 r. (zwrotne potwierdzenie odbioru karta 10).

Jak wynika z notatki urzędowej sporządzonej przez Oddział Finansowo - Budżetowy WSA w Gdańsku w dniu 13 czerwca 2019 r. na podstawie rejestru dochodów budżetowych oraz kwitariusza przychodowego, od dnia 27 lutego 2019 r. do dnia 12 czerwca 2019 r. skarżąca nie uiściła wpłaty w wysokości 500 zł (notatka urzędowa karta 12).

Stosownie do treści art. 220 § 1 p.p.s.a. sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W tym przypadku, z zastrzeżeniem § 2 i 3, przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. W razie bezskutecznego upływu tego terminu przewodniczący wydaje zarządzenie o pozostawieniu pisma bez rozpoznania. Natomiast zgodnie z § 3 art. 220 skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

W niniejszej sprawie termin do uiszczenia wpisu od skargi upłynął w dniu 18 maja 2019 r.

Z uwagi na nieopłacenie skargi w ustawowym terminie, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a. postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.