Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2721378

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 19 września 2019 r.
II SA/Gd 277/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Asesor WSA Magdalena Dobek-Rak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 19 września 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi E. L. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 26 lutego 2019 r., nr (...) w przedmiocie obowiązku wykonania studni chłonnej na wody opadowe postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

H. L. wniósł w imieniu E.L. skargę na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z 26 lutego 2019 r., którą utrzymano w mocy decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 7 grudnia 2018 r. nakazującą T. S. wykonania studni chłonnej na wody opadowe odprowadzane z budynku gospodarczo-garażowego, na terenie działki nr (...) w S., obręb P., gmina C. Przedmiotowa skarga została uzupełniona pismem z dnia 18 kwietnia 2019 r. zatytułowanym "potwierdzenie".

Zarządzeniem Przewodniczącej Wydziału z dnia 26 kwietnia 2019 r. wezwano pełnomocnika skarżącego do usunięcia braków formalnych skargi przez złożenie 1 egzemplarza odpisu skargi oraz 1 odpisu pisma z dnia 18 kwietnia 2019 r. poświadczonych za zgodność z oryginałem lub własnoręcznie podpisanych. Wezwano również do złożenia pełnomocnictwa procesowego lub jego uwierzytelnionego odpisu do działania w imieniu skarżącego E. L. przed wojewódzkim sądem administracyjnym lub przed sądami administracyjnymi zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo przed sądami administracyjnymi (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.), zwanej dalej p.p.s.a. W wezwaniu zakreślono termin 7 dni na wykonanie obowiązków pod rygorem odrzucenia skargi.

Zarządzeniem Przewodniczącej Wydziału z tego samego dnia wezwano pełnomocnika skarżącego do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w wysokości 500 zł.

W dniu 9 maja 2019 r. H. L. nadesłał wymagane pełnomocnictwo procesowe.

Następnie w dniu 13 maja 2019 r. do Sądu wpłynął wniosek skarżącego o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata. Zarządzeniem z dnia 1 sierpnia 2019 r. starszy referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego pozostawił wniosek skarżącego o przyznanie prawa pomocy bez rozpoznania.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Skarga podlegała odrzuceniu z uwagi na nieuzupełnienie braków formalnych.

Z treści art. 57 § 1 p.p.s.a., wynika, że skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym. Stosownie do treści art. 47 § 1 p.p.s.a. do pisma strony należy dołączyć jego odpisy i odpisy załączników dla doręczenia ich stronom.

Zgodnie zaś z art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. sąd odrzuci skargę, której braków formalnych strona nie usunęła w wyznaczonym terminie.

W niniejszej sprawie wniesiona skarga obarczona była brakiem, o którym mowa w art. 47 § 1 p.p.s.a., albowiem strona nie załączyła wymaganej ilości odpisów skargi oraz odpisów pisma z dnia 18 kwietnia 2019 r. W związku z tym, zarządzeniem Przewodniczącej Wydziału wezwano pełnomocnika skarżącego do uzupełnienia braków formalnych skargi w tym zakresie, w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi.

Jak wynika z akt sprawy odpis zarządzenia został skutecznie doręczony pełnomocnikowi skarżącego w dniu 7 maja 2019 r. (zwrotne potwierdzenie odbioru - k. akt 17), zatem zakreślony termin na wykonanie nałożonego obowiązku upływał w dniu 14 maja 2019 r.

W tym terminie pełnomocnik skarżącego nadesłał do Sądu wyłącznie pełnomocnictwo. Natomiast nie uzupełnił braku formalnego skargi polegającego na przedłożeniu 1 egzemplarza odpisu skargi wraz z 1 egzemplarzem pisma uzupełniającego skargę z dnia 18 kwietnia 2019 r. poświadczonych za zgodność z oryginałem lub własnoręcznie podpisanych. Powyższe braki stanowią natomiast przeszkodę do merytorycznego rozpoznania wniesionej skargi. Niedołączenie przez pełnomocnika strony skarżącej wymaganej liczby odpisów skargi i odpisów pisma uzupełniającego skargę jest brakiem formalnym, o którym mowa w art. 49 § 1 w związku z art. 57 § 1 p.p.s.a., uniemożliwiającym nadanie skardze prawidłowego biegu, który nie może być usunięty przez sporządzenie odpisów skargi przez sąd (por. uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 grudnia 2013 r., sygn. akt I OPS 13/13, dostępna na stronie https://orzeczenia.nsa.gov.pl).

Mając powyższe na uwadze Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku, na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 w zw. z art. 47 p.p.s.a., odrzucił skargę E. L.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.