Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2906383

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 20 stycznia 2010 r.
II SA/Gd 273/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jolanta Górska.

Sędziowie: WSA Katarzyna Krzysztofowicz, NSA Barbara Skrzycka-Pilch (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w Gdańsku na rozprawie w dniu 20 stycznia 2010 r. sprawy ze skargi J. D. i J. D. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 30 marca 2009 r. nr (...) w przedmiocie rozbiórki obiektów budowlanych oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.