II SA/Gd 267/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3112108

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 19 stycznia 2021 r. II SA/Gd 267/20

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Asesor WSA Magdalena Dobek-Rak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 19 stycznia 2021 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 13 lutego 2020 r., sygn. (...) w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego postanawia

1. odmówić skarżącemu A. P. sporządzenia uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 15 grudnia 2020 r., sygn. akt II SA/Gd 267/20,

2. zwrócić skarżącemu A. P. ze Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku kwotę 100 (sto) złotych uiszczoną tytułem opłaty kancelaryjnej za sporządzenie uzasadnienia wyroku.

Uzasadnienie faktyczne

A. P. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 13 lutego 2020 r., którym utrzymano w mocy decyzję Wójta Gminy z dnia 22 października 2019 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Wyrokiem z dnia 15 grudnia 2020 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku oddalił skargę po rozpoznaniu sprawy na posiedzeniu niejawnym. Odpis sentencji wyroku został skarżącemu doręczony w dniu 22 grudnia 2020 r. (vide: k. 128 akt sądowych) wraz z pouczeniem o terminie i sposobie wniesienia środka odwoławczego, w tym o 7-dniowym terminie na wniesienie wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku.

W dniu 30 grudnia 2020 r. skarżący uiścił opłatę kancelaryjną w kwocie 100 zł (vide: k. 129 akt sądowych), a pismem z dnia 29 grudnia 2020 r., nadanym w placówce pocztowej w dniu 30 grudnia 2020 r., skarżący wystąpił z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia wyroku.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 139 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.), dalej jako p.p.s.a., odpis sentencji wyroku wydanego na posiedzeniu niejawnym doręcza się stronom, jeżeli uzasadnienia wyroku nie sporządza się z urzędu. Wyrok wydany na posiedzeniu niejawnym, podlega niezwłocznie publicznemu udostępnieniu w sekretariacie sądu, przez okres czternastu dni (§ 5).

W myśl art. 140 § 3 p.p.s.a. jeżeli sąd doręcza odpis sentencji wyroku wydanego na posiedzeniu niejawnym stronie działającej bez adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego poucza ją o terminie i sposobie wniesienia środka odwoławczego.

Zgodnie z art. 141 § 2 zd. 1 p.p.s.a., w sprawach, w których skargę oddalono uzasadnienie wyroku sporządza się na wniosek strony zgłoszony w terminie siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyroku albo doręczenia odpisu sentencji wyroku. W myśl art. 141 § 3 p.p.s.a. odmowa sporządzenia uzasadnienia wyroku następuje postanowieniem wydanym na posiedzeniu niejawnym.

W niniejszej sprawie odpis sentencji wyroku wydanego na posiedzeniu niejawnym, wraz z pouczeniem o terminie i sposobie wniesienia środka odwoławczego, w tym z pouczeniem o 7-dniowym terminie do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku, został doręczony skarżącemu A. P. w dniu 22 grudnia 2020 r. (vide: k. 128 akt sądowych). Oznacza to, że 7-dniowy termin do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku upłynął w dniu 29 grudnia 2020 r. Z akt sprawy wynika, że w tym terminie skarżący nie złożył wniosku o sporządzenie uzasadnienia, ani nie uiścił opłaty kancelaryjnej.

Mając powyższe na uwadze Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku, na podstawie art. 141 § 2 zd. 1 oraz § 3 p.p.s.a., postanowił jak w pkt 1 sentencji.

W pkt 2 sentencji orzeczono o zwrocie opłaty kancelaryjnej uiszczonej za sporządzenie uzasadnienia wyroku w związku z tym, że złożony przez skarżącego wniosek o uzasadnienie wyroku okazał się bezskuteczny, więc uiszczona od niego opłata kancelaryjna jest nienależna i podlega zwrotowi na podstawie art. 225 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.