Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2890533

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 28 maja 2012 r.
II SA/Gd 213/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jolanta Górska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 28 maja 2012 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. W.-S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 1 lutego 2012 r., nr (...) w przedmiocie opłaty adiacenckiej postanawia na podstawie art. 111 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) połączyć niniejszą sprawę ze sprawą toczącą się przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gdańsku pod sygnaturą akt II SA/Gd 212/12 ze skargi M. W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 1 lutego 2012 r., nr (...) w przedmiocie opłaty adiacenckiej w celu ich łącznego rozpoznania i rozstrzygnięcia; dalsze postępowanie prowadzić pod sygnaturą akt II SA/Gd 212/12.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.