Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 29 marca 2006 r.
II SA/Gd 199/06

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Wanda Antończyk.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 29 marca 2006 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 30 listopada2005 r., nr (...) w przedmiocie: skierowania do domu pomocy społecznej postanawia: umorzyć postępowanie

Uzasadnienie faktyczne

W oświadczeniu z dnia 3 marca 2006 r. skarżąca podała, że wycofuje skargę na opisane wyżej postanowienie ( postanowienie o skierowaniu córki M. K. do domu pomocy społecznej w C. na pobyt stały) z tej przyczyny, że córka zgodnie z wolą skarżącej przebywa w Domu Pomocy Społecznej w L.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze po zapoznaniu się z treścią oświadczenia skarżącej złożyło wniosek o umorzenie postępowania.

Zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, ze zm.)) cofnięcie skargi wiąże Sąd jeżeli nie zmierza do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.

Sąd uznał, że cofnięcie skargi w przedmiotowej sprawie jest skuteczne oraz dopuszczalne.

Mając powyższe na uwadze Sąd na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi umorzył postępowanie w sprawie.