Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1310258

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 2 maja 2013 r.
II SA/Gd 179/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Wanda Antończyk.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 2 maja 2013 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi B. R. i M. S. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 7 lutego 2013 r. nr (...) w przedmiocie rozbiórki obiektu budowlanego postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżące B. R. i M. Sz. wniosły do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargę na opisaną powyżej decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 7 lutego 2013 r.

Zarządzeniem z dnia 22 marca 2013 r. skarżące wezwane zostały do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie 200 zł, w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi, z zastrzeżeniem, że uiszczenie wpisu przez któregokolwiek ze skarżących zwalnia pozostałe osoby od jego uiszczenia.

Powyższe wezwanie zostało doręczone skarżącym w dniu 28 marca 2013 r., co wynika z potwierdzeń odbioru wezwania, wraz z pouczeniem o prawie zaskarżenia zarządzenia w przedmiocie uiszczenia wpisu oraz z pouczeniem o wymogach formalnych zażalenia, a nadto z pouczeniem prawie do ubiegania się o przyznanie prawa pomocy. Wobec doręczenia ww. zarządzenia w dniu 28 marca 2013 r., ustawowy termin na uiszczenie wpisu upłynął w dniu 4 kwietnia 2013 r. Mimo upływu terminu wpis sądowy nie został uiszczony. Brak uiszczenia wpisu sądowego od skargi potwierdziła notatka urzędowa księgowego tut. Sądu z dnia 23 kwietnia 2013 r.

Stosownie do treści art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Zgodnie z art. 220 § 3 wyżej wymienionej ustawy skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis podlega odrzuceniu przez Sąd.

Wobec powyższego, działając na podstawie powołanego art. 220 § 3 ustawy o postępowaniu przed sądami administracyjnym, Sąd skargę odrzucił.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.