Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 25 kwietnia 2006 r.
II SA/Gd 173/06

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Tamara Dziełakowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 25 kwietnia 2006 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi L. K. na decyzję Wojewody z dnia 20 stycznia 2006 r., nr (...) w przedmiocie wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 17 marca 2006 r. wezwano skarżącego do uiszczenia wpisu od skargi w wysokości 500 zł oraz do uzupełnienia braków formalnych skargi przez jej podpisanie i nadesłanie trzech odpisów w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem odrzucenia skargi.

Skarżącemu skutecznie doręczono wezwanie w dniu 22 marca 2006 r. Skarżący w zakreślonym terminie nie uiścił wpisu i nie uzupełnił braków formalnych skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd.

Ponadto art. 58 § 1 pkt 3 ww. ustawy stanowi, że Sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi.

Wobec tego, iż skarżący nie uiścił wpisu i nie uzupełnił braków formalnych skargi Sąd na mocy ww. przepisów orzekł jak w sentencji.