Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2016113

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 1 kwietnia 2016 r.
II SA/Gd 163/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Katarzyna Krzysztofowicz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 1 kwietnia 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi F. O. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 28 sierpnia 2013 r., sygn. akt II SA/Gd 322/13 wydanym w sprawie z jego skargi na decyzję Wojewody z dnia 16 kwietnia 2013 r., nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania dotyczącego zwrotu wywłaszczonej nieruchomości postanawia: odrzucić skargę F. O. o wznowienie postępowania sądowego.

Uzasadnienie faktyczne

Prawomocnym wyrokiem z dnia 28 sierpnia 2013 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt II SA/Gd 322/13, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku oddalił skargę F. O. na decyzję Wojewody z dnia 16 kwietnia 2013 r., nr (...), utrzymującą w mocy decyzję Starosty, wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej, z dnia 28 lutego 2013 r., nr (...) o umorzeniu jako bezprzedmiotowego postępowania w sprawie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości, oznaczonej jako działka nr (...), położnej w S. przy ul. S., wobec ustalenia, że w stosunku do przedmiotowej nieruchomości nigdy nie wydano decyzji wywłaszczeniowej, a F. O. nigdy nie był jej właścicielem.

Następnie - prawomocnym postanowieniem z dnia 25 marca 2015 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt II SA/Gd 578/14, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku odrzucił skargę F. O. o wznowienie postępowania sądowego w sprawie zakończonej ww. wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 28 sierpnia 2013 r. o sygnaturze akt II SA/Gd 322/13.

W dniu 12 marca 2016 r. (data stempla pocztowego) F. O. wniósł ponownie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargę o wznowienie postępowania zakończonego wskazanym wyżej wyrokiem tutejszego Sądu z dnia 28 sierpnia 2013 r., sygn. akt II SA/Gd 322/13.

Uzasadnienie prawne

Rozpoznając tę skargę Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego jest instytucją wyjątkową, jest bowiem nadzwyczajnym środkiem weryfikacji prawomocnych orzeczeń sądowych, który może być skutecznie uruchomiony i prowadzić do ponownego, merytorycznego rozpoznania sprawy wyłącznie w przypadkach ściśle określonych w art. 271-273 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) - dalej w skrócie jako "p.p.s.a.".

Należy dodać, że z art. 285 § 1 p.p.s.a. wynika, że niedopuszczalne jest dalsze wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym orzeczeniem wydanym na skutek skargi o wznowienie postępowania. Przepisu tego nie stosuje się jedynie wtedy, jeżeli skarga o wznowienie postępowania została oparta na podstawie wznowienia określonej w art. 272 § 1 i 3 p.p.s.a. (art. 285 § 2 p.p.s.a.), co w niniejszej sprawie nie ma miejsca.

Zgodnie z zacytowanym powyżej art. 285 § 1 p.p.s.a., uprawomocnienie się orzeczenia kończącego wznowione postępowanie powoduje niedopuszczalność jego ponownego wznowienia niezależnie od podstaw uzasadniających ponowne wznowienie. Późniejsze zatem dowiedzenie się o istnieniu innej niż uprzednio powołana podstawy wznowienia nie daje już możliwości dalszego wznawiania postępowania. Nie jest również możliwe wznowienie postępowania przez inny podmiot (tak komentarz do tego przepisu zawarty w: Woś Tadeusz (red.), Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, wyd. V, LexisNexis 2012; zob. również postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego: z dnia 8 czerwca 2010 r., II OSK 1000/10; z dnia 24 czerwca 2005 r., OSK 1864/04; z dnia 11 sierpnia 2006 r., II FSK 1044/06 oraz z dnia 27 września 2011 r., II OSK 1765/11 - wszystkie dostępne w pod adresem internetowym - orzeczenia.nsa.qov.pl.; a także postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 15 grudnia 2000 r. sygn. akt I CKN 1142/00, OSNC 2001, nr 7-8, poz. 108).

Należy dodać, że w powyższym przepisie ustawodawca nie określił rodzaju orzeczeń, których prawomocność wywołuje skutek w postaci niedopuszczalności złożenia kolejnej skargi o wznowienie postępowania. Wskazane w nim orzeczenie wydane na skutek skargi o wznowienie postępowania to zatem każde orzeczenie zarówno o charakterze merytorycznym, jak i wyłącznie procesowym, na przykład postanowienie o odrzuceniu skargi o wznowienie postępowania lub umorzeniu postępowania zainicjowanego skargą o wznowienie postępowania (tak J. P. Tarno w: Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, wyd. V, LexisNexis 2012, s. 705; a także Naczelny Sąd Administracyjny w postanowieniach: z dnia 27 września 2011 r., sygn. II OSK 1765/11, Baza Orzeczeń LEX nr 966258; z dnia 15 lipca 2011 r., sygn. II OSK 1253/11, Baza Orzeczeń LEX nr 852946; z dnia 29 marca 2011 r., sygn. II OSK 237/11, Baza Orzeczeń LEX nr 1080227; z dnia 8 czerwca 2010 r., sygn. II OSK 1000/2010, LexPolonica nr 2363910).

Mając powyższe na uwadze, Sąd uznał ponowną skargę F. O. o wznowienie postępowania zakończonego wyrokiem tutejszego Sądu z dnia 28 sierpnia 2013 r., sygn. akt II SA/Gd 322/13, za niedopuszczalną w świetle art. 285 p.p.s.a., gdyż już wcześniej prawomocnie odrzucono jego skargę o wznowienie postępowania zakończonego tym samym wyrokiem.

Z uwagi na powyższe Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku skargę F. O. o wznowienie postępowania odrzucił jako niedopuszczalną na podstawie art. 285 § 1 w związku z art. 58 § 1 pkt 6 i art. 276 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.