Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 13 kwietnia 2006 r.
II SA/Gd 140/06

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Mariola Jaroszewska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 13 kwietnia 2006 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. L. na decyzję Wojewody z dnia 5 stycznia 2006 r. Nr (...) w przedmiocie sprzeciwu w sprawie zgłoszenia zamiaru wykonania obiektu budowlanego postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Zaskarżoną decyzją z dnia 5 stycznia 2006 r. Wojewoda utrzymał w mocy decyzję Prezydenta Miasta z dnia 2 listopada 2005 r. wnoszącą sprzeciw w sprawie zgłoszenia zamiaru wykonania przydomowego ogrodu zimowego oraz wiaty przy ul. B. działka nr (...) przy granicy z posesjami przy ul. B. nr (...) i (...).

Zarządzeniem Przewodniczącego z dnia 7 marca 2006 r. skarżący J. L. wezwany został do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie 500,00 zł, w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi. Wezwanie odebrane zostało przez skarżącego w dniu 10 marca 2006 r. (dowód: zwrotne potwierdzenia odbioru k. 9).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje.

Zgodnie z art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, ze zm.) sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W tym przypadku, z zastrzeżeniem § 2 i 3, przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. W razie bezskutecznego upływu tego terminu przewodniczący wydaje zarządzenie o pozostawieniu pisma bez rozpoznania. Zgodnie z § 3 cytowanego przepisu skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie została uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd.

W rozpoznawanej sprawie termin siedmiodniowy dla uiszczenia wpisu sądowego od skargi upłynął dla skarżącego w dniu 17 marca 2006 r.

Wobec nieuiszczenia wpisu sądowego Wojewódzki Sąd Administracyjny na podstawie art. 220 § 3 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzekł jak w sentencji.