Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3003489

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 21 marca 2018 r.
II SA/Gd 133/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Mariola Jaroszewska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 21 marca 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi L. P. K. na decyzję Wojewody z dnia 2 stycznia 2018 r., nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę postanawia na mocy art. 111 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369) połączyć niniejszą sprawę do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia ze sprawą toczącą się przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gdańsku pod sygnaturą II SA/Gd 132/18 ze skargi A Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w G. na decyzję Wojewody z dnia 2 stycznia 2018 r., nr (...) oraz prowadzić połączone sprawy pod sygnaturą akt II SA/Gd 132/18.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.