II SA/Gd 113/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2451934

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 6 marca 2018 r. II SA/Gd 113/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Dariusz Kurkiewicz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 6 marca 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi T. S. na postanowienie Wojewody z dnia 8 listopada 2017 r., nr (...) w przedmiocie przywrócenia terminu do złożenia odwołania w sprawie zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 24 grudnia 2017 r., nadanym listem poleconym w dniu 3 stycznia 2018 r., T. S. wniosła skargę na powyżej opisane postanowienie Wojewody dotyczące odmowy przywrócenia terminu do złożenia odwołania od decyzji Starosty z dnia 29 maja 2017 r. zezwalającej na realizacje inwestycji drogowej polegającej na przebudowie z rozbudową ul. P. w Ł. z instalacjami technicznymi.

Z akt sprawy wynika, że zaskarżone postanowienie należy uznać za doręczone stronie skarżącej w dniu 24 listopada 2017 r., po dwukrotnym awizowaniu przesyłki 27 listopada 2017 r. wróciła ona do organu nie podjęta.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku zważył co następuje:

Skarga podlega odrzuceniu, ponieważ została wniesiona po terminie.

Zgodnie z art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369), zwanej dalej jako p.p.s.a., skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie. W myśl natomiast art. 54 § 1 p.p.s.a. skargę do sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi. Stosownie do art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a. Sąd odrzuca skargę wniesioną po upływie terminu do jej wniesienia.

W niniejszej sprawie strona skarżąca złożyła skargę po upływie ww. terminu. Ostatnim dniem do skutecznego wniesienia skargi był dzień 27 grudnia 2017 r.

W tym stanie rzeczy, skarga jako spóźniona podlega odrzuceniu, na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.